menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 1 16 ⲒⲀⲔⲰⲂ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲠϨⲀⲒ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲤⲘⲈⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.
Matthew 1 17 ϪⲰⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ϢⲀ ⲆⲀⲨⲒⲆ ⲒⲆ ⲚϪⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲆⲀⲨⲒⲆ ϢⲀ ⲠⲒⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ⲒⲆ ⲚϪⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲠⲒⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ϢⲀ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲆ ⲚϪⲰⲞⲨ.
Matthew 1 18 ⲠϪⲒⲚⲘⲒⲤⲒ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲞⲨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲨⲰⲠ ⲚⲤⲀⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ ⲘⲠⲀⲦⲞⲨⲤⲞⲨⲈⲚ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲀⲨϪⲈⲘⲤ ⲈⲤⲘⲂⲞⲔⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ.
Matthew 1 19 ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲆⲈ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲚⲈⲞⲨⲐⲘⲎⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚϤⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲈⲀⲒⲤ ⲚⲤⲢⲀϨ ⲀϤⲤⲞϬⲚⲒ ⲈⲬⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲬⲰⲠ.
Matthew 1 20 ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲒⲰⲤⲎ ⲪϦⲈⲚ ⲞⲨⲢⲀⲤⲞⲨⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲞϮ ⲈϢⲈⲠ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲔⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲢⲞⲔ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲤⲚⲀⲘⲀⲤϤ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲠⲈ.
Matthew 1 21 ⲈⲤⲈⲘⲒⲤⲒ ⲆⲈ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲒ ⲈⲔⲈⲘⲞⲨϮ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲐⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲚⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲘⲠⲈϤⲖⲀⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲞⲨⲚⲞⲂⲒ.
Matthew 1 22 ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ϪⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ.
Matthew 1 23 ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ϮⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲈⲤⲈⲈⲢⲂⲞⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲈⲘⲒⲤⲒ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲒ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨϮ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲘⲘⲀⲚⲞⲨⲎⲖ ⲪⲎ ⲈⲦⲈϢⲀⲨⲞⲨⲀϨⲘⲈϤ ϪⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘⲀⲚ.
Matthew 1 24 ⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲰⲤⲎⲪ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲔⲞⲦ ⲀϤⲒⲢⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀ ⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈⲠ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲢⲞϤ.
Matthew 1 25 ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲨⲰⲚⲤ ϢⲀⲦⲈⲤⲘⲒⲤⲒ ⲘⲠⲒϢⲎ ⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.
Matthew 2 1 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲘⲀⲤϤ ϦⲈⲚⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲚⲦⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲠⲞⲨⲢⲞ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ϨⲀⲚⲘⲀⲄⲞⲤ ⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲤⲀⲠⲈⲒⲈⲂⲦ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ.
Matthew 2 2 ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤⲐⲰⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲘⲀⲤϤ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲚⲚⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲠⲈϤⲤⲒⲞⲨ ⲤⲀⲠⲈⲒⲈⲂⲦ ⲀⲚⲒ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞϤ.
Matthew 2 3 ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲞⲨⲢⲞ ⲎⲢⲰⲆⲎⲤ ⲀϤϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲚⲈⲘ ⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲦⲎⲢⲤ ⲚⲈⲘⲀϤ.
Matthew 2 4 ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲐⲰⲞⲨϮ ⲚⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲚⲦⲈⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲚⲀϤϢⲒⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲨⲚⲀⲘⲈⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲐⲰⲚ.
Matthew 2 5 ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϦⲈⲚⲂⲎⲐⲖⲈⲈⲘ ⲚⲦⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ.

Page:   1 2 3 4 5 6 7