menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 1 1 Kniha původu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
Matthew 1 2 Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry,
Matthew 1 3 Juda zplodil Farese a Záru z Támary, Fares zplodil Chesróma, Chesróm zplodil Arama.
Matthew 1 4 Aram zplodil Amínadaba, Amínadab zplodil Naasona, Naason zplodil Salmóna,
Matthew 1 5 Salmón zplodil Boaze z Rachaby, Boaz zplodil Obéda z Rút, Obéd zplodil Isaje,
Matthew 1 6 Isaj zplodil Davida krále. Král David zplodil Šalomouna ze ženy Uriášovy,
Matthew 1 7 Šalomoun zplodil Roboáma, Roboám zplodil Abiu, Abia zplodil Asafa,
Matthew 1 8 Asaf zplodil Jóšafata, Jóšafat zplodil Jórama, Jóram zplodil Uziáše,
Matthew 1 9 Uziáš zplodil Jótama, Jótam zplodil Achaza, Achaz zplodil Ezechiáše,
Matthew 1 10 Ezechiáš zplodil Manasese, Manases zplodil Amose, Amos zplodil Joziáše,
Matthew 1 11 Joziáš zplodil Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí.
Matthew 1 12 Po babylónském zajetí Jechoniáš zplodil Salathiela, Salathiel zplodil Zorobabela,
Matthew 1 13 Zorobabel zplodil Abiuda, Abiud zplodil Eljakima, Eljakim zplodil Azóra.
Matthew 1 14 Azór zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda,
Matthew 1 15 Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Mattana, Mattan zplodil Jákoba.

Page:   1 2 3 4 5 6