menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 1 16 Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.
Matthew 1 17 Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí do Krista čtrnáct.
Matthew 1 18 S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha Svatého.
Matthew 1 19 Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; rozhodl se propustit ji potají.
Matthew 1 20 Když to rozvážil, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého.
Matthew 1 21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."
Matthew 1 22 To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka:
Matthew 1 23 'Hle, ta panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', což v překladu znamená: 'Bůh s námi.'
Matthew 1 24 Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil Pánův anděl, a přijal svou ženu.
Matthew 1 25 Ale nepoznal ji, dokud neporodila syna [,svého prvorozeného]. A dal mu jméno Ježíš.
Matthew 2 1 Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu dorazili do Jeruzaléma
Matthew 2 2 a říkali: "Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."
Matthew 2 3 Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém.
Matthew 2 4 Shromáždil všechny přední kněze a učitele Písma z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.
Matthew 2 5 Oni mu řekli: "V judském Betlémě; neboť tak je napsáno skrze proroka:

Page:   1 2 3 4 5 6 7