menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 2 6 'A ty, Betléme' v zemi Judově, vůbec nejsi 'nejmenší mezi vládci Judy, neboť z tebe vyjde vůdce, který bude pást můj lid, Izrael.'"
Matthew 2 7 Tehdy Herodes tajně zavolal mágy a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukazovala,
Matthew 2 8 poslal je do Betléma a řekl: "Jděte a pečlivě se vyptejte na to dítě; a jakmile je naleznete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit."
Matthew 2 9 Vyslechli krále a vyšli. A hle, hvězda, kterou spatřili na východě, šla před nimi, až přišla k tomu místu, kde bylo to dítě, a zůstala nad ním stát.
Matthew 2 10 Když spatřili hvězdu, nesmírně se zaradovali.
Matthew 2 11 Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem, poklonili se mu, otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Matthew 2 12 A když ve snu dostali pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se jinou cestou do své země.
Matthew 2 13 Když odešli, hle, Pánův anděl se ukázal ve snu Josefovi a řekl: "Vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, protože Herodes bude dítě hledat, aby je zahubil."
Matthew 2 14 On tedy vstal, vzal v noci dítě a jeho matku a odešel do Egypta.
Matthew 2 15 A byl tam až do Herodovy smrti, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka: 'Z Egypta jsem povolal svého syna.'
Matthew 2 16 Když Herodes uviděl, že byl mágy oklamán, velice se rozlítil a nechal povraždit všechny chlapce v Betlémě i v celém jeho okolí od dvouletých níže, podle času, který vyzvěděl od mágů.
Matthew 2 17 Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremiáše:
Matthew 2 18 'Hlas v Ráma byl slyšen, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nechce se dát utěšit, protože jich není.'
Matthew 2 19 Když Herodes zemřel, hle, Pánův anděl se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě
Matthew 2 20 a řekl: "Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a jdi do země izraelské, neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život."

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8