menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 2 21 On tedy vstal, vzal dítě a jeho matku a vešel do izraelské země.
Matthew 2 22 Když však uslyšel, že v Judeji kraluje místo svého otce Heroda Archelaos, bál se tam odejít. Na pokyn ve snu odešel do končin galilejských.
Matthew 2 23 I přišel a usadil se ve městě zvaném Nazaret, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroky: 'Bude nazýván Nazaretský.'
Matthew 3 1 V oněch dnech přichází Jan Křtitel, hlásající v judské pustině:
Matthew 3 2 "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes."
Matthew 3 3 To je ten, o němž bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: 'Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky!'
Matthew 3 4 Sám Jan pak měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kožený pás kolem boků a jeho potravou byly kobylky a med divokých včel.
Matthew 3 5 Tehdy vycházel k němu Jeruzalém a celá Judea i celé okolí Jordánu
Matthew 3 6 a dávali se od něho křtít v řece Jordánu, vyznávajíce své hříchy.
Matthew 3 7 Když však uviděl mnohé z farizeů a saduceů, jak přicházejí ke křtu, řekl jim: "Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem?
Matthew 3 8 Vydejte tedy ovoce svědčící o pokání.
Matthew 3 9 A nedomnívejte se, že si můžete říkat: 'Náš otec je Abraham.' Neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů.
Matthew 3 10 Sekera je již přiložena ke kořeni stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
Matthew 3 11 Já vás křtím ve vodě k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já; jemu nejsem hoden ani nosit sandály. On vás bude křtít v Duchu Svatém a v ohni.
Matthew 3 12 V jeho ruce je lopata; pročistí svůj mlat a shromáždí svou pšenici do sýpky, ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm."

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9