menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 3 13 Tehdy přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby byl od něho pokřtěn.
Matthew 3 14 Ale Jan mu velmi bránil a říkal: "Já potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?"
Matthew 3 15 Ježíš mu odpověděl: "Nech to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost." On ho tedy nechal.
Matthew 3 16 Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něj.
Matthew 3 17 A hle, ozval se hlas z nebes, který říkal: "Toto je můj Syn, Milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení."
Matthew 4 1 Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden do pustiny, aby byl pokoušen od Ďábla.
Matthew 4 2 A když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl.
Matthew 4 3 Tu přistoupil Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby."
Matthew 4 4 On však na to řekl: "Je napsáno: 'Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"
Matthew 4 5 Potom ho Ďábel vzal do svatého města, postavil ho na okraj střechy chrámu
Matthew 4 6 a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je napsáno: 'Svým andělům přikáže o tobě, a na rukou tě ponesou, abys snad nenarazil nohou na kámen.'"
Matthew 4 7 Ježíš mu řekl: "Je také napsáno: 'Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.'"
Matthew 4 8 Pak ho Ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu.
Matthew 4 9 A řekl mu: "Toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi."
Matthew 4 10 Tu mu Ježíš řekl: "Odejdi, Satane. Vždyť je napsáno: 'Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'"

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10