menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 4 11 V té chvíli ho Ďábel opustil. A hle, andělé přišli a sloužili mu.
Matthew 4 12 Když uslyšel, že Jan byl uvězněn, odebral se do Galileje.
Matthew 4 13 Opustil Nazaret, přišel a usadil se v Kafarnaum, které je u moře, v oblastech Zabulon a Neftalí,
Matthew 4 14 aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše:
Matthew 4 15 'Země Zabulon a země Neftalí, cestou u moře, za Jordánem - Galilea pohanů;
Matthew 4 16 lid sedící v temnotě uviděl veliké světlo, těm, kteří seděli v krajině a stínu smrti, vzešlo světlo.'
Matthew 4 17 Od té chvíle začal Ježíš hlásat a říkat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes."
Matthew 4 18 Když procházel podél Galilejského moře, spatřil dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají kruhovou síť do moře; byli totiž rybáři.
Matthew 4 19 Řekl jim: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí."
Matthew 4 20 Oni ihned opustili sítě a následovali ho.
Matthew 4 21 A když odtamtud poodešel, uviděl jiné dva bratry, Jakuba, syna Zebedeova, a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují své sítě. I povolal je.
Matthew 4 22 Oni ihned opustili loď i svého otce a následovali ho.
Matthew 4 23 A obcházel celou Galileu, učil v jejich synagógách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu.
Matthew 4 24 Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozličnými nemocemi a mukami, démonizované, náměsíčné i ochrnuté, a uzdravil je.
Matthew 4 25 Šly za ním veliké zástupy z Galileje, Dekapole, Jeruzaléma, Judska i Zajordánska.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11