menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 1 1 Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova:
Matthew 1 2 Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry.
Matthew 1 3 Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támary a Fáres zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama.
Matthew 1 4 Aram pak zplodil Amínadaba a Amínadab zplodil Názona. Názon zplodil Salmona.
Matthew 1 5 Salmon zplodil Boáze z Rachab a Boáz zplodil Obéda z Rút. Obéd pak zplodil Isaje.
Matthew 1 6 Isaj zplodil krále Davida a král David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy.
Matthew 1 7 Šalomoun zplodil Roboáma, Roboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Azu,
Matthew 1 8 Aza zplodil Jozafata, Jozafat zplodil Jorama, Joram zplodil Oziáše.
Matthew 1 9 Oziáš pak zplodil Joatama a Joatam zplodil Achaza. Achaz zplodil Ezechiáše.
Matthew 1 10 Ezechiáš pak zplodil Manasese a Manases zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše.
Matthew 1 11 Joziáš pak zplodil Jekoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí.
Matthew 1 12 Po zavlečení do Babylónu pak Jekoniáš zplodil Salatiela a Salatiel zplodil Zorobábela.
Matthew 1 13 Zorobábel zplodil Abiuda a Abiud zplodil Eliakima, Eliakim pak zplodil Azora.
Matthew 1 14 Azor potom zplodil Sádocha, Sádoch zplodil Achima a Achim zplodil Eliuda.
Matthew 1 15 Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Mátana, Mátan zplodil Jákoba.

Page:   1 2 3 4 5 6