menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 2 6 'Ale ty, Betléme v zemi judské, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde Panovník, který bude pást můj lid, Izrael.' "
Matthew 2 7 Tehdy Herodes tajně povolal mágy a vyptával se jich na čas, kdy se jim ta hvězda ukazovala.
Matthew 2 8 A když je posílal do Betléma, řekl: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě, a jakmile ho naleznete, oznamte mi to, abych i já mohl přijít a poklonit se mu."
Matthew 2 9 Když tedy vyslechli krále, odjeli. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad [místem,] kde bylo to dítě.
Matthew 2 10 Když tu hvězdu uviděli, zaradovali se nesmírnou radostí.
Matthew 2 11 Vešli tedy do domu, nalezli dítě s Marií, jeho matkou, a padli a klaněli se mu. Potom otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Matthew 2 12 A když dostali ve snu od Boha pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinou cestou.
Matthew 2 13 Když pak odjeli, hle, Josefovi se ve snu ukázal Pánův anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím; neboť Herodes se chystá to dítě hledat, aby ho zabil."
Matthew 2 14 A tak v noci vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta
Matthew 2 15 a zůstal tam až do Herodovy smrti, aby se naplnilo to, co Pán promluvil skrze proroka: "Z Egypta jsem povolal svého Syna."
Matthew 2 16 Když pak Herodes poznal, že byl od mágů oklamán, nesmírně se rozhněval a dal povraždit všechny děti mužského pohlaví v Betlémě a v celém okolí od dvouletých níže, podle času, na který se vyptal mágů.
Matthew 2 17 Tehdy se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka Jeremiáše:
Matthew 2 18 "Hlas byl slyšet v Ráma, naříkání, pláč a mnohé úpění, Ráchel plačící nad svými dětmi; a nenechala se utěšit, protože jich už není."
Matthew 2 19 Když pak Herodes zemřel, hle, Pánův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě
Matthew 2 20 a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, neboť ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví."

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8