menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 4 11 Tehdy ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu.
Matthew 4 12 Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje.
Matthew 4 13 Opustil Nazaret a přišel bydlet do Kafarnaum u moře, v krajinách Zabulón a Neftalí,
Matthew 4 14 aby se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše:
Matthew 4 15 "Země Zabulón a země Neftalí, při cestě k moři, za Jordánem, Galilea [pohanských] národů:
Matthew 4 16 lid, který bydlel v temnosti, uviděl veliké světlo a těm, kteří seděli v krajině a stínu smrti, světlo se zaskvělo."
Matthew 4 17 Od té doby začal Ježíš kázat. Říkal: "Čiňte pokání, protože nebeské království se přiblížilo."
Matthew 4 18 Když se pak Ježíš procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a Ondřeje, jeho bratra, jak házejí síť do moře (protože to byli rybáři),
Matthew 4 19 a řekl jim: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!"
Matthew 4 20 A oni hned opustili sítě a šli za ním.
Matthew 4 21 Když pak odtud poodešel, uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě, a povolal [i] je.
Matthew 4 22 A oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním.
Matthew 4 23 Ježíš pak procházel celou Galileu, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh v lidu.
Matthew 4 24 Zpráva o něm se roznesla [i] po celé Sýrii, a [tak] k němu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a bolestmi, posedlé, náměsíčníky a ochrnuté a on je uzdravil.
Matthew 4 25 A šly za ním veliké zástupy z Galileje a z Dekapole, i z Jeruzaléma, z Judska a ze Zajordánska.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11