menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 31 לא וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי  {פ}
Genesis 2 1 א ויכלו השמים והארץ וכל צבאם
Genesis 2 2 ב ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה
Genesis 2 3 ג ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו  כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות  {פ}
Genesis 2 4 ד אלה תולדות השמים והארץ בהבראם  ביום עשות יהוה אלהים--ארץ ושמים
Genesis 2 5 ה וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח  כי לא המטיר יהוה אלהים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה
Genesis 2 6 ו ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה
Genesis 2 7 ז וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה
Genesis 2 8 ח ויטע יהוה אלהים גן בעדן--מקדם וישם שם את האדם אשר יצר
Genesis 2 9 ט ויצמח יהוה אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל--ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע
Genesis 2 10 י ונהר יצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים
Genesis 2 11 יא שם האחד פישון--הוא הסבב את כל ארץ החוילה אשר שם הזהב
Genesis 2 12 יב וזהב הארץ ההוא טוב שם הבדלח ואבן השהם
Genesis 2 13 יג ושם הנהר השני גיחון--הוא הסובב את כל ארץ כוש
Genesis 2 14 יד ושם הנהר השלישי חדקל הוא ההלך קדמת אשור והנהר הרביעי הוא פרת

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8