menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 3 20 כ ויקרא האדם שם אשתו חוה  כי הוא היתה אם כל חי
Genesis 3 21 כא ויעש יהוה אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור--וילבשם  {פ}
Genesis 3 22 כב ויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם
Genesis 3 23 כג וישלחהו יהוה אלהים מגן עדן--לעבד את האדמה אשר לקח משם
Genesis 3 24 כד ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים  {ס}
Genesis 4 1 א והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה
Genesis 4 2 ב ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה
Genesis 4 3 ג ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה--ליהוה
Genesis 4 4 ד והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו
Genesis 4 5 ה ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו
Genesis 4 6 ו ויאמר יהוה אל קין  למה חרה לך ולמה נפלו פניך
Genesis 4 7 ז הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו
Genesis 4 8 ח ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו
Genesis 4 9 ט ויאמר יהוה אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנכי
Genesis 4 10 י ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11