menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 31 És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen Jó. És lõn este és lõn reggel, hatodik nap.
Genesis 2 2 Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az õ munkáJát, a melyet alkotott vala, megszûnék a hetedik napon minden munkáJától, a melyet alkotott vala.
Genesis 2 3 És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szûnt vala meg minden munkáJától, melyet teremtve szerzett vala Isten.
Genesis 2 5 Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fû sem haJtott ki, mert az Úr Isten [még] nem bocsátott vala esõt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelJe;
Genesis 2 9 És nevele az Úr Isten a földbõl mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre Jót, az élet fáJát is, a kertnek közepette, és a Jó és gonosz tudásának fáJát.
Genesis 2 10 Folyóvíz Jõ vala pedig ki Édenbõl a kert megöntözésére; és onnét elágazik és négy fõágra szakad vala.
Genesis 2 12 És annak a földnek aranya igen Jó; ott van a Bdelliom és az Onix-kõ.
Genesis 2 15 És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté õt az Éden kertJébe, hogy mívelJe és õrizze azt.
Genesis 2 16 És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fáJáról bátran egyél.
Genesis 2 17 De a Jó és gonosz tudásának fáJáról, arról ne egyél; mert a mely napon eJéndel arról, bizony meghalsz.
Genesis 2 18 És monda az Úr Isten: Nem Jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítõ társat, hozzá illõt.
Genesis 2 24 Annakokáért elhagyJa a férfiú az õ atyJát és az õ anyJát, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.
Genesis 3 1 A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fáJáról se egyetek?
Genesis 3 3 De annak a fának gyümölcsébõl, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halJatok.
Genesis 3 5 Hanem tudJa az Isten, hogy a mely napon eJéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: Jónak és gonosznak tudói.

Page:   1 2 3 4 5 6 7