menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 3 13 IcI e'pie'ocupiat Cisus iukwanuk Ke'nIniuk, e'shiat Catanuk e'iInIt CanIn e'wikcItapie'nkot.
Matthew 3 14 CancI okikna‘moan, otI okinan, NinsI ie'k ktakcItapie'n; TacI e'pie'naska‘wiIn, nin.
Matthew 3 15 Cisus cI okinkwe'twan otI okinan, NocImasI i kInomkIt nkom, Iw ke'shuwe'pse'ikon e'wite'pwe'k, caye'k mInoshuwe'psiwun. IwcI e'kite'pwe'twat.
Matthew 3 16 IcI Cisus kakishkcItapie'nkot, iwcI papuk kashIpie'kwashuk, icI pInI e'kinsakwsanuk, Kishuk, ipi kiwapman Kshe'mIne'to OcipamIn, e'pie'nisashkanIt, ke'cwa mIne'to mimi; e'pie'pkIshnInIt wiiwuk.
Matthew 3 17 IcI pInI, notakwsowun shpumuk, otI kikItomkIt, OtI ie'o te'panuk NkwIs, nin ke'cmInonwe'It.
Matthew 4 1 IWCI Cisus e'kimacinkot KcI CipamIn now'mtukwakik, e'wikwcItupe'nmukot ni mIcImIne'ton.
Matthew 4 2 IcI pic, KapwawisnIt nie'waptuk tso kishuk, ipi nie'waptuk tso tpuk; iwcI e'pkIte't.
Matthew 4 3 IcI pic kakocItpe'nmukocIn kapianIt e'cIiIt otI okikon; KishpIn kin We'kwIsmukwiIn Kshe'mIne'to, kIton notI sIniIn e'wiwshIckate'k e'wikwe'shkInwuk.
Matthew 4 4 Okinkwe'twancI ipi otI okinan otI e'shonupie'kate'k; NInI cowitapmatsIsi, pe'pshuk pkwe'shkIn mtIno; mtIno ie'ki cak kikitowun we'cpie'sakumom kuk otonik Kshe'mIne'to.
Matthew 4 5 IucI mIcImIne'ton okisho'wnukon iukwuanuk kcI otanuk, e'kiw cipitupukot shi kwItupuk nume'okumkok.
Matthew 4 6 OtIcI otukon, KishpIn kin, okwIsmukwiIn Kshe'mIne'to, pie'ocIniswe'pnItson; otukwshI e'shonIpie'kate'k, Win okuwitmowan omIshInIwe'mIn, e'wikuwapmukwiIn ipi onIciwak kupumukwitInukok wikake' e'wipwapaksite'shnIn sInik.
Matthew 4 7 Cisus cI otI okinan, otukwshI e'shwunIpie'ka te'k minI, Ke'kowi kwcItupe'nmakIn Te'pe'nmukwiIn Kshe'mIne'to.
Matthew 4 8 MinI cI, mIcImIne'to okishonan e'cI kcI pkotnianuk e'kiwaptuat, caye'k okumauwun shotI kik, e'pic wuntInuk.
Matthew 4 9 Ipi otI okinan, caye'k notI, kuminIn, KishpIn pmukocnIn, ipi nume'kItoiIn.
Matthew 4 10 OtIcI Cisus okinan, Nkoci, shian, MIcImIne'to, otukwshI e'shwunupie'kate'k, Nume'kito‘w Te'pe'nmukwuiIn, Kshe'mIne'to wintIno kie'pmItwut.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10