menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 1 Aṃadal wər iga təməwit waliyyat, əlsan-tu aṃan əknanen igət, wər t-illa ar šiyyay əwarnen afalla n aṃan win, amaran Iṇfas ən Məššina ənta ollay fəl aṃan win.
Genesis 1 3 Iṇṇa Məššina: «Əṇṇur, əməl-t.» Təzzar imal-t əṇṇur.
Genesis 1 4 Inay Məššina as əṇṇur iṃos arat olaɣan, təzzar izammazzay Məššina əṇṇur əd šiyyay.
Genesis 1 5 Iga Məššina y əṇṇur eṣəm ezal amaran šiyyay ig-asnat eṣəm ehad, ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl w'azzaran.
Genesis 1 6 Iṇṇa Məššina: «Iməlet-tu aɣarɣar az z-izəmməzzəyan aṃan.»
Genesis 1 7 Təzzar iga-ddu Məššina aɣarɣar izammazzay aṃan win əllanen daw aɣarɣar a əd win əwarnen afalla-nnet. Ig'a wen da.
Genesis 1 8 Iga Məššina y aɣarɣar a eṣəm ijənnawan. Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n əššin.
Genesis 1 9 Iṇṇa Məššina: «Aṃan win daw jənnawan iddawanet, əggəzan edagg iyyanda fəl ad-d-inəfiləl edag wa iqquran.» Iga a wen da.
Genesis 1 10 Iga Məššina y adag wa iqquran eṣəm aṃadal, iga y adag wa daɣ əddewan aṃan eṣəm igərwan. Inay Məššina as araṭ wa olaɣ.
Genesis 1 11 Təzzar iṇṇa: «Aṃadal təwəret-tu taddalət təgat daɣ yel ilan aṃasa əd rawan n eškan ətarawnen aratan əlanen aṃasa nasan.» Təzzar ig'a wen da.
Genesis 1 12 Issəg̣mad-du aṃadal taddalət təgat daɣ yel ilan aṃasa əkkulluk n iyyan d iri- nnet, əd rawan n eškan ətarawnen aratan əlanen aṃasa-nnasan. Inay Məššina as arat wa olaɣ.
Genesis 1 13 Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n karad.
Genesis 1 14 Iṇṇa Məššina: «Əməlanet-tu əṇṇuran daɣ jənnawan az za-zəmməzzinen ehad d azal, əqqəlanet asannal az z-izləyan šimeren d aḍan d elan.
Genesis 1 15 Əqqəlanet tolas əṇṇuran daɣ jənnawan az z-əsəmmələwləwnen aṃadal.» Təzzar iga a wen da.
Genesis 1 16 Iga Məššina əṇṇuran win n əššin zawwarnen. Əṇṇur wa ogaran, ənta ṭəfuk, ad-isəmmələwləw ezal, wa ənḍərran, tallit, ad-isəmmələwləw ehad. Iga-ddu eṭran əntanay da.

Page:   1 2 3 4 5 6