menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 6 18 Mišan kay ad-ak-əssəbdəda arkawal ən taṣṣaqq-in. Ad- təggəzaɣ attin kay əd bararan-nak əd tənṭut-nak əd təḍoden ən bararan-nak.
Genesis 6 19 Təzzugəzaɣ attin əkkulluk n əššin mudaran, yay əd təntay, daɣ əkkulluk n əzzənəf fəl ad d-ərəgan ɣur-ək əntanay da.
Genesis 6 20 A kay d-aṣin mudaran kul s əššin əššin: daɣ əkkulluk n əzzənəf ən g̣ədad, d əkkuluk n əzzənəf ən tawaqqast əd hərwan d əkkulluk n əzzənəf ən lumet-lumet fəl ad d-ərəgan.
Genesis 6 21 Amaran kay ədkəl daɣ šətša kul win ətamatšinen tagaq-qan allaw fəl a sər-san təddəram kay dər-san.»
Genesis 6 22 Aratan win kul ig-en Nux əṃosan aratan win as t-omar Məššina.
Genesis 7 1 Iṇṇa Əməli i Nux: «Əggəz attin kay d aɣaywan-nak fəlas ənayaɣ as kay ɣas a dat-i iṃosan aləs n alɣadil daɣ azzaman-nak.
Genesis 7 2 Ədkəl yay əd təntay har əṣṣayat armaten daɣ tawaqqast əd hərwan win wər nəṃṃədas tədkəla yay əd təntay ɣas daɣ win əṃṃədasnen.
Genesis 7 3 Ig̣ədad əntanay da ədkəl daɣ-san yay əd təntay har əṣṣayat armaten fəl ad d-irəg amasa-nnasan fəl aṃadal.
Genesis 7 4 Fəlas ɣur əṣṣa aḍan nak ad in-assaglaɣ akonak az z-agin əkkozat təṃərwen n əzəl, iffay ehad-ezal. Ad-əṃəsaɣ fəl tasayt n aṃadal šixəllek kul šin əgeɣ.»
Genesis 7 5 Immozal Nux arat kul w'as t-omar Əməli.
Genesis 7 6 Nux iga ṣədisat ṭəmad n awatay as d-oṣa əlwabil wa əddənet.
Genesis 7 7 Iggaz Nux attin ənta əd maddan-əs əd taɣur-əs əd təḍoden ən maddan-əs fəl ad aḍḍarragan y aṃan win əlwabil.
Genesis 7 8 Tawaqqast əd hərwan win wər nəṃṃədas əd win əṃṃədasnen əd g̣ədad da wa illomen aṃadal kul,
Genesis 7 9 kul əkkan-du Nux əṃosan əššin əššin yay əd təntay namaggazan dər-əs attin s əmmək w'as t-omar Məššina.
Genesis 7 10 Dəffər əṣṣa aḍan, oṣan-du aṃan n əlwabil əddənet.

Page:   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16