menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 7 11 Daɣ awatay wa n ṣədisat ṭəmad ən təməddurt ən Nux, əzəl wa n ṃaraw d əṣṣa ən təllit ta n ṣanatat, ənta ad d-əg̣g̣əzzayan aṃan s aṣṣahat daɣ ṣarrutan n aṃadal, bajaɣjaɣan-du aṃan win jənnawan əntanay da.
Genesis 7 12 Iffay akonak fəl aṃadal har iga əkkozat təṃərwen n əzəl iffay ehad-ezal.
Genesis 7 13 Əzəl wədi da, ad iggaz Nux attin ənta əd bararan-net Šem, Xam əd Yafet, əd taɣur-əs əd təḍoden šin karadat ən bararan-net.
Genesis 7 14 Iggaz-tu tolas əkkulluk n əzzənəf ən tawaqqast d əkkulluk n əzzənəf ən hərwan, d əkkulluk n əzzənəf ən lumət-lumət əllomatnen aṃadal, d əkkulluk n əzzənəf ən g̣ədad əd maggadan kul.
Genesis 7 15 Taxlək kul as t-ad-d-əg̣madan əššin mudaran n əzzənəf kul əkkan-du Nux ənamaggazan dər-əs attin,
Genesis 7 16 yay əd təntay, daɣ əzzənəf kul as əggəzan attin s əmmək as omar Məššina Nux. Təzzar ihar-in fall-as Əməli attin.
Genesis 7 17 Ig'əlwabil əkkozat təṃərwen n əzəl iffay fəl aṃadal. Aṃan əg̣g̣əzzayan əsaddakalan attin.
Genesis 7 18 Əttəyan aṃan, əg̣g̣əzzayan wəllen, əbbatan attin, izagaylal fall-assan.
Genesis 7 19 Əssəfalan d aṃan har əlsan idɣaɣan kul win zagrotnen fəl tasayt n aṃadal.
Genesis 7 20 Əlmazan-tan har tan-okayan əs ṃaraw ɣallan əd ṣəmmos.
Genesis 7 21 I tu-təlla təxlək təddarat fəl aṃadal, kul təṃṃut: ig̣ədad, ihərwan, iwəxsan, idəmərdəmaran d aytedan win wašankalnen fəl aṃadal.
Genesis 7 22 A wa daɣ izgar iṇfas fəl azzahir n aṃadal kul iṃṃut.
Genesis 7 23 Iṃas Əməli a iddaran kul fəl aṃadal ad d-obazan ɣur aytedan har hərwan, lumət-lumət əd g̣ədad, kul ətawaṃasan fəl aṃadal Nux ɣas ad d-iqqiman ənta d a wa fall-as iggazan attin.
Genesis 7 24 Igət n aṃan har iga ṭemeday n əzəl əd ṣəmmosat təṃərwen wər ifnez.
Genesis 8 1 Ikta-ddu Məššina Nux əd mudaran kul win dər-əs ənamahanen attin. Təzzar issəgar-du Məššina aḍu fəl aṃadal, əggazan aṃan šin təlkit.

Page:   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17