menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 17 Ig-en daɣ jənnawan fəl ad-səmmələwləwan aṃadal,
Genesis 1 18 fəl ad-əzənnəməzləyan ezal d ahad, zəmməzzəyyan əṇṇur əd šiyyay. Inay Məššina as arat wa olaɣ.
Genesis 1 19 Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n əkkoz.
Genesis 1 20 Iṇṇa Məššina: «Wəšənkəlnatet təxəllak əddarnen daɣ aṃan, əggədanet g̣ədad əntanay da daɣ jənnawan fəl afalla n aṃadal.»
Genesis 1 21 Ixlak-du Məššina šixəllak əknanen təzzəwwərt əddarnen daɣ aṃan əd mudaran kul win daɣ-san wašankalnen əkkulluk n iyyan d iri-nnet, ixlak-du tolas ig̣ədad kul əkkulluk n iyyan d iri-nnet. Inay Məššina as arat wa olaɣ.
Genesis 1 22 Iga fall-assan albaraka-nnet, iṇṇa i mudaran win n aṃan: «Əggəzat šin n ara təfələyləyam, tədkəram aṃan ən gərwan.» Iṇṇa i g̣ədad əntanay da: «Fələyləyat fəl aṃadal.»
Genesis 1 23 Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n ṣəmmos.
Genesis 1 24 Iṇṇa Məššina: «Issəg̣mədet-du aṃadal šixəllak əddarnen əkkulluk n iyyat d iri-nnet, əṃosnen ihərwan əd lumət-lumət əd wəxsan əkkulluk n iyyan d iri-nnet.» Təzzar iga a wen da.
Genesis 1 25 Iga-ddu Məššina iwəxsan əd hərwan əd lumət-lumət ket-nasan akk-iyyan d iri-nnet. Inay as arat wa olaɣ.
Genesis 1 26 Iṇṇa Məššina: agatana aggadəm əs šaššela-nnana. Ixkəmet kifitan əd g̣ədad əd hərwan əd wəxsan əd lumət-lumət kul win əllomatnen aṃadal.»
Genesis 1 27 Məššina ixlak-du aggadəm əs šaššela-nnet yay əd təntay ket-nasan ixlak-kan-du.
Genesis 1 28 Iga fall-assan albaraka-nnet. Iṇṇ-asan: «Əggəzat šin n ara təfələyləyam, təḍkəram aṃadal, təxkəmam-tu, təxkəmam kifitan əd g̣ədad əd mudaran kul win ozalnen fəl aṃadal.»
Genesis 1 29 Təzzar iṇṇa Məššina: «Ənəyat əkfeq-qawan yel kul itarawan fəl tasayt n aṃadal d ašək kul itarawan. A-dawan-əqqəlan aratan-nasan isudar.
Genesis 1 30 Y əkkulluk n əmudar fəl aṃadal d əkkulluk n əg̣ədid d əkkulluk n a wa illómen aṃadal əhan-tu ṃan, əkfeq-qu yel ad-as-iqqəl isudar.» Ig'a wen da.
Genesis 1 31 Təzzar inay Məššina as arat wa iga da, kul ikna əlluɣ. Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n ṣədis.

Page:   1 2 3 4 5 6 7