menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 2 1 Təməwit ta da as əkkəsawan jənnawan əd ṃədlan d arat kul wa tan ihan.
Genesis 2 2 Əzəl wa n əṣṣa əššəɣəl wa iga Məššina kul ikkisaw, təzzar iɣrad-tu daɣ-as.
Genesis 2 3 Iga Məššina albaraka-nnet fəl əzəl wa n əṣṣa, izzəzwar-tu fəlas əzəl wa da ad daɣ iɣrad əššəɣəl n əxluk kul wa iga.
Genesis 2 4 Ələsəl wa n jənnawan d aṃadal ənta da as d-ətawaxlakan. As d-iga Əməli Məššina aṃadal əd jənnawan
Genesis 2 5 wər tu təlla təfsəq waliyyat za wər ig̣med yel harwa fəl aṃadal. Fəlas Əməli Məššina wər d-issofay akonak fəl aṃadal, amaran ənta da wər t-illa awedan waliyyan igyakan aṃadal.
Genesis 2 6 Təzzar təg̣mad-du šaṭ n aṃan aṃadal, təssəbdag tesayt n aṃadal.
Genesis 2 7 Ixlak-du Əməli Məššina aggadəm daɣ əg̣odrar n aṃadal issəwad daɣ šinjar-net iṇfas wa n təməddurt, təzzar iqqal aggadəm taxlək əhan ṃan.
Genesis 2 8 Dəffər a di ig'Əməli Məššina əgoras daɣ akal n Edan fəl aganna wa n dənnəg issənṣa daɣ-as aggadəm wa dd-ixlak da.
Genesis 2 9 Əməli Məššina issədwal-du daɣ aṃadal irawan n eškan kul əhossaynen as əzodan aratan-nasan əs taṭṭay, issədwal-du ənta da ašək wa n təməddurt daɣ aṃṃas n əgoras, d ašək wa n maṣnat n a wa olaɣan d iba-nnet.
Genesis 2 10 Ig̣mad-d'agarew akal wa n Edan fəl ad-aššašəw əgoras. Den da ad-imməzzay agarew iqqal əkkoz ḍaran.
Genesis 2 11 Aḍar w'azzaran eṣəm-net Fišon, ənta a dd-iɣlayan akal kul wa n Hawila, akal wa iha urəɣ,
Genesis 2 12 urəɣ iṃosan wa iqqətasan. Akal wen ətawagrawan daɣ-as aḍutan əzodnen əlanen ələsəl as itawaṇṇu Bədola, tolas əhanat-tu təhun əntanatay da əlanen ələsəl as itawaṇṇu Šoham.
Genesis 2 13 Eṣəm n aḍar wa n əššin Gihon, ənta a dd-iɣlayan akal wa n Kuš ket-net.
Genesis 2 14 Eṣəm n aḍar wa n karad Hiddekəl, ənta a dd-ingayan daɣ dənnəg n akal n Aššur. Aḍar wa n əkkoz eṣəm-net Fərat.
Genesis 2 15 Idkal Əməli Məššina aggadəm, ig-ay daɣ əgoras wa n Edan fəl a dər-əs annaṭṭaf, iṣṣən daɣ-as.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8