menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 2 16 Təzzar ig'Əməli Məššina y aggadəm tarɣəmt təṃosat as das iṇṇa: «Təle turagat ən taṭṭay n aratan n eškan kul win n əgoras.
Genesis 2 17 Mišan ad-wər-tatša aratan n ašək wa n maṣnat n a wa olaɣan d iba-nnet, fəlas as tan-tətšeɣ illikan as a kay iba.»
Genesis 2 18 Iṇṇa Əməli Məššina: «Wər oleɣ ad iṃos aggadəm ɣas-net ad-as-aga tadhəlt a dər inihagga.»
Genesis 2 19 Ixlak-du Əməli Məššina daɣ aṃadal imudaran kul win ozalnen fəl aṃadal əd g̣ədad kul. Iwat-tan-du s aggadəm ad-inəy Əməli Məššina ma əṃosan əṣmawan win dasan z-agu. Təzzar iqqal as iṣmawan win ig'aggadəm i mudaran, əntanay a tan əwarnen.
Genesis 2 20 Ig'aggadəm iṣmawan i hərwan əd g̣ədad əd wəxsan kul, mišan wər ɣur-əs ig'as, ənta aggadəm, igraw tadhəlt a dər inihagga.
Genesis 2 21 Təzzar isaṭṭarmas-tu Əməli Məššina iket an eṭəs. Daɣ amazay wa d inṣa da ikkas-du iyyan daɣ ɣərdəššan-net issoɣal iṣan n alam təməwit-nasan.
Genesis 2 22 Ixlak-du Əməli Məššina tanṭut daɣ əɣərdes wa dd-ikkas daɣ aggadəm da, eway-tat-du sər-əs.
Genesis 2 23 Təzzar iṇṇa aggadəm: «Ənta da ta təṃosat eɣas ən ɣasan-in elam n alam-in. Ənt'as z-itawaṇṇu tanṭut fəl-as aləs a daɣ du-tətawakkas.»
Genesis 2 24 A di da a fəlas aləs ad-ifəl ehan ən šis əd ṃas, irtəy əd tənṭut-net, əqqəlan elam iyyanda.
Genesis 2 25 Aləs əd tənṭut ket-nasan əxizamzaman, eges wər tan tətibəz takarakit.
Genesis 3 1 Təməlult togar imudaran kul win n aṃadal, win d-ixlak Əməli Məššina maṣnat ən təkərras. Təṇṇa i tənṭut: «Tidət as iṇṇa Məššina: <ad-wər-tatšim aratan n eškan kul win n əgoras a?>»
Genesis 3 2 Təṇṇa tənṭut i təməlult: «Tidət as nəṭattu aratan n eškan n afarag
Genesis 3 3 mišan wər nəṭəttu araṭan n ašək wa ihan aṃṃas n afarag fəlas Məššina a dana iṇṇan: " A tan wər tatšim za wala təḍəsam-tan as iga a di a-kawan-iba."»
Genesis 3 4 Təzzar təṇṇa təməlult i tənṭut: «illikan as wər za taṃṃatim.
Genesis 3 5 Mišan Məššina iṣṣan as as tan tətšam šiṭṭawen-nawan ad-annalamnat, amaran təqqəlam šilat-net, təṣṣənam arat wa olaɣan d iba-nnet.»

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9