menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 3 6 Tanṭut tənay aratan n ašək a əssiglaban əs taṭṭay, əhossayan daɣ aṇay, amaran olan d as əhakkin tayttay, təzzar təkkas-du iyyan daɣ-san, tətš-ay təkfa daɣ-as aləs-net a dər-əs iddewan da itš-ay ənta da.
Genesis 3 7 Ənnolamnat šiṭṭawen-nasan, əgran-in as əxizamzaman, təzzar ad əsamaṇayan ifərkak zawwarnen n ašək igan eṣəm təhena, əlassin-tan.
Genesis 3 8 Dəffər a di əslan y əṃətəkwəy n Əməli Məššina daɣ alwaq ən ṭakəst ṣəmmidat, itaway d afarag, ad-ilaqqas aləs ənta əd tənṭut-net y Əməli Məššina daɣ eškan n əgoras.
Genesis 3 9 Iɣra Əməli Məššina aləs iṇṇ-as: «Məni kay?»
Genesis 3 10 Ijjəwwab iṇṇ-as: «Tesalay a dak-əgeɣ daɣ əgoras təggaz-i ṭasa fəlas əxəzəmzəm a əgeɣ, amaran a dak-laqqasa.»
Genesis 3 11 Iṇṇ-as Əməli Məššina: «Ma dak-iṇṇan təxizamzama? Meqqal ara n ašək w'as dak ərɣama fəl taṭṭay-nnet a tətše?»
Genesis 3 12 Ijjəwwab-as aləs iṇṇ-as: «Tanṭut ta a ɣur-i təgeɣ da ənta a di təkfat ara n ašək wa ətšeq-qu.»
Genesis 3 13 Təzzar iṇṇa Əməli Məššina i tənṭut: «Ma fel tətagga arat wa?» Təjjəwwab-as tənṭut təṇṇ-as: «Təməlult a di təssəxrakat təzzar ətšeq-qu.»
Genesis 3 14 Iṇṇa Əməli Məššina i təməlult: «Azzama təgeɣ a di ad-tətəwəlɣəna daɣ mudaran win n aṃadal ket-nasan ad-tətijəwənkeɣ əs tədist-nam ad-təṭatta əg̣odrar faw daɣ təɣrəst-nam,
Genesis 3 15 a-kam-əzənnəməgzəra əd tənṭut, əzənnəməgzəra əzzurriya-nnakmat, ad-ilakkaš əzzurriya ən tənṭut eɣaf-nam, kam ad-təddadaɣ erəz-net.»
Genesis 3 16 Amaran tanṭut iṇṇ-as: «Ad-am-əšata aṇay n ark-aṇay ɣur igi-nnam tadist, azzawat-am iguz n əmzur. Wər za-tileɣ aṃadammad ar wa n aləs-nam eges ənta a kam z-ixkəman.»
Genesis 3 17 Amaran iṇṇa y Adəm: «Azzama təṣṣəsama y awal ən tənṭut-nak tətšeɣ ašək w'as dak ərɣama fəl taṭṭay-nnet, wədi aṃadal a-tu-təwər tulɣant fəl əddəlil-nak. Kundaba tənayaɣ ark-aṇay daɣ əššəɣəl as za-təgrəwa daɣ aṃadal isudar-nak iket t
Genesis 3 18 Ad-ak-d-issəg̣məd išənnanan əd lattan wər təha təṇfa, ilattan win təwəgas a-tan-tətaṭṭa.
Genesis 3 19 Kundaba tərsaka tarraft-nak as za təgrəwaɣ isudar iket wər təqqela aṃadal wa daɣ du-təxlaka, fəlas kay wər təṃoṣa ar əg̣odrar amaran tələsaq-qu tewaɣlay.»
Genesis 3 20 Iga aləs i tənṭut eṣəm Xawa fəlas ənta a təṃosat anna n aytedan kul.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10