menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 3 21 Amaran ig'Əməli Məššina y Adəm əd tənṭut-net isəlsa daɣ agašek.
Genesis 3 22 Iṇṇa Əməli Məššina: «Azzama aggadəm itša ara n ašək wa n maṣnat iqqal šilat n iyyan daɣ-na, iṣṣan a wa olaɣan d a wa wər noleɣ, wədi əgdəlatana y as teṭṭay n aratan n ašək wa n təməddurt ənta da, fəlas as tan-itša ad-iɣləl har faw.
Genesis 3 23 Təzzar ikkas-tu Əməli Məššina daɣ əgoras wa ihan akal wa n Edan fəl ad-igyək aṃadal wa daɣ d-itawaxlak.
Genesis 3 24 As itawastaɣ aggadəm daɣ əgoras wa n Edan ig'Əməli Məššina angalosan as itawaṇṇu kəruban daɣ dənnəg n əgoras og̣azan-tu, əntanay əd takoba tətaggit əbələzbələz an tamsay, tətiɣələyɣələyat iṃan-net. Əwaɣan tarrayt ta təkkat ašək wa n təməd
Genesis 4 1 Inamanṣa Adəm əd Xawa taɣur-əs, təga tadist, teraw-du Kayin. Təṇṇa: «Əgrawa aləs əs tədhəlt n Əməli.»
Genesis 4 2 Dəffər a di teraw-du amaḍray-net Habila. Iqqal Habila amaḍan ən taɣsiwen, amaran Kayin ənta əmagyak a iṃos.
Genesis 4 3 As təga dəffər tamert eway-du Kayin y Əməli daɣ aratan ən tawagost-net, iṃos a wen təṇafut.
Genesis 4 4 Iṇkar Habila ənta da igzam maddanəs ən taɣsiwen-net win azzarnen əs təhut. Təzzar ikkas-as-du daɣ-san šiblalen šin əddəratnen eway-as-tanat-du. Iqbal Əməli Habila əd təṇafut-net,
Genesis 4 5 mišan wər iqbel Kayin əd təṇafut ta nnet. Iggaz alham Kayin wəllen. Təddew-du təkenzert gər aṇaran-net.
Genesis 4 6 Iṇṇa Əməli i Kayin: «Wər təleɣ əddəlil s alham wala təkenzert.
Genesis 4 7 As tətaggaɣ əmazal olaɣan illikan ətəwəqbal-nak mišan as tu-wər-tətəgga wədi abakkad iha dər-ək isəlsa, ira a sər-ək d-iggəd fəl a kay ihlək. Eges kay arn-ay.»
Genesis 4 8 Təzzar iṇṇa Kayin y amaḍray-nnet Habila ad-akkin šiwəgas. As tanat-in oṣan iggad-du Kayin əs Habila, inɣ-ay.
Genesis 4 9 Iṇṇa Əməli i Kayin: «Ma ig'amaḍray-nnak Habila?» Təzzar iṇṇa: «Wər əṣṣena, wərgeɣ əmag̣az-net a əṃosa.»
Genesis 4 10 Iṇṇ-as Əməli: «Ma fəl təgeɣ əmazal a? Ənəy! Tarawrawt n əzni n amaḍray-nnak təga-ddu daɣ aṃadal har di du-tewad.
Genesis 4 11 Əmərədda təwar kay allaɣanat, tətiwastaɣa daɣ aṃadal wa fəl inɣal əzni n amaḍray-nnak wa tənɣeɣ əs fassan-nak.

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11