menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 4 12 Kud təgyakaɣ aṃadal da wər kay z-iləs tehakkay ən təṇfa-nnet. Ad təqqəla amajjawankay n ənəbbennən daɣ əddənet.»
Genesis 4 13 Iṇṇa Kayin y Əməli: «Wər əfrega y əzuk a fall-i iṃos ərruzmatan n əmazal wa əge.
Genesis 4 14 Təstaɣaɣ-i azala fəl tasayt n aṃadal amaran ənamaggaga dər-ək, aba as daɣ-i təṣaggada. Ad əqqəla amajjawankay n ənəbbennən daɣ əddənet amaran i di igrawan ad-i-anɣu.»
Genesis 4 15 Iṇṇ-as Əməli: «Kala kala ar i inɣan Kayin ad-tətəwəkkəs taṇṇət-net s əṣṣa ərruzmatan.» Təzzar ig'Əməli asannal fəl Kayin fəl i dər-əs imməṇayan wər tu-z-anɣu.
Genesis 4 16 Təzzar inamaggag Kayin d Əməli iɣsar daɣ akal wa n Nod daɣ dənnəg n Edan.
Genesis 4 17 Inamanṣa Kayin əd taɣur-əs, təga tadist, teraw-du Xenok. Təzzar ikras Kayin aɣrəm ig-as eṣəm ən rur-es Xenok.
Genesis 4 18 Xenok igraw barar, ig-as eṣəm Ɣirad, Ɣirad eraw Məxuyal, Məxuyal eraw Mətušal amaran Mətušal eraw Lamek.
Genesis 4 19 Lamek iga ṣanatat təḍoden əganen iṣmawan, iyyat Ɣada, tahadat Tsilla.
Genesis 4 20 Ɣada teraw Yabal, ənta a iṃosan əmaraw ən maḍanan a əɣassarnen daɣ həktan.
Genesis 4 21 Eṣəm n amaḍray-net Yubal, ənta əmaraw ən məzzəla win əggatnen aṇzad əd təsənsəq.
Genesis 4 22 Tsilla ənta da teraw Tubal-Kayin əmaraw ən ṇadan win əggatnen daruɣ əd ṭəzoli. Tamaḍrayt ən Tubal-Kayin eṣəm-net Naɣama.
Genesis 4 23 Iṇṇa Lamek i təḍoden-net: «Kamatay, šiḍoden-in, ṣəsəmmat y əməsli-nin, təsəddərgənmat y awal-in, fəlas tenaɣay a əgeɣ aləs wa di isabbasan d əbi wa di iwatan.
Genesis 4 24 Kud Kayin tətawakkas-as taṇṇət s əṣṣayat təməzal, nak a di tətəwəkkəs s əṣṣayat təṃərwen d əṣṣa.»
Genesis 4 25 Inamanṣa Adəm əd taɣur-əs, teraw-du barar ən yay, təg-as eṣəm Set «fəlas, a təṇṇa, Məššina a di ikfan əzzurriya daɣ adagg ən Habila wa inɣa Kayin.»
Genesis 4 26 Set ənta da igraw barar, ig-as eṣəm Enoš. Den da ad itawaggaz Əməli šin n ətəwəɣbad.

Page:   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12