menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 5 1 Əzəl wa dd-ixlak Məššina aggadəm ig-ay-du əs tulat-net. Yay əd təntay ixlak-kan-du. Iga fall-assan albaraka-nnet amaran ig-asan eṣəm aytedam, əzəl wa da tan-d-ixlak. Ənta da əzzurriya n Adəm.
Genesis 5 3 As ig'Adəm ṭemeday n awatay əd karadat təmərwen, iddar, eraw-du barar əs šaššela-nnet, təzzar ig-as eṣəm Set.
Genesis 5 4 Dəffər təhut ən Set, Adəm iga əṭṭamat ṭəmad n awatay, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.
Genesis 5 5 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd karadat təṃərwen dəffər a di aba-tu.
Genesis 5 6 As iga Set ṭemeday n awatay əd ṣəmmos eraw-du Enoš.
Genesis 5 7 Dəffər təhut n Enoš, Set iga əṭṭamat ṭəmad n awatay d əṣṣa, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.
Genesis 5 8 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd maraw d əššin, dəffər a di aba-tu.
Genesis 5 9 As ig'Enoš ṭazayat təmərwen n awatay eraw-du Qenan.
Genesis 5 10 Dəffər təhut ən Qenan, Enoš ig'əṭṭamat ṭəmad n awatay əd maraw əd ṣəmmos, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.
Genesis 5 11 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd ṣəmmos, dəffər a di aba-tu.
Genesis 5 12 As iga Qenan əṣṣayat təmərwen n awatay eraw-du Mahalalel.
Genesis 5 13 Dəffər təhut ən Mahalalel, Qenan iga əṭṭamat ṭəmad n awatay d əkkozat təṃərwen, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.
Genesis 5 14 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd ṃaraw, dəffər a di aba-tu.
Genesis 5 15 As iga Mahalalel ṣədisat təṃərwen n awatay əd ṣəmmos eraw-du Yared.
Genesis 5 16 Dəffər təhut ən Yared, Mahalalel iga əṭṭamat ṭəmad n awatay əd karadat təmərwen, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.

Page:   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13