menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 5 17 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan əṭṭamat ṭəṃad n awatay əd ṭazayat təṃərwen əd ṣəmmos, dəffər a di aba-tu.
Genesis 5 18 As iga Yared ṭemeday n awatay əd ṣədisat təṃərwen d əššin eraw-du Xenok.
Genesis 5 19 Dəffər təhut ən Xenok Yared iga əṭṭamat ṭəmad n awatay, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.
Genesis 5 20 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəṃad n awatay əd ṣədisat təṃərwen d əššin, dəffər a di aba-tu.
Genesis 5 21 As iga Xenok ṣədisat təṃərwen n awatay əd ṣəmmos eraw-du Mətušalax.
Genesis 5 22 Dəffər təhut ən Mətušalax, Xenok iga karadat ṭəmad n awatay, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen, iha tarrayt ta n Məššina.
Genesis 5 23 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan karadat ṭəmad n awatay əd ṣədisat təṃərwen əd ṣəmmos.
Genesis 5 24 Xenok iha tarrayt ta n Məššina, dəffər a di ittənkal fəlas Məššina ad t-idkalan.
Genesis 5 25 As iga Mətušalax ṭemeday n awatay d əṭṭamat təṃərwen d əṣṣa eraw-du Lamek.
Genesis 5 26 Dəffər təhut ən Lamek Mətušalax ig'əṣṣayat ṭəmad n awatay d əṭṭamat təṃərwen d əššin, iddar, itaraw-du bararan əd təbararen.
Genesis 5 27 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan ṭazayat ṭəmad n awatay əd ṣədisat təṃərwen əd ṭaza, dəffər a di aba-tu.
Genesis 5 28 As iga Lamek ṭemeday n awatay d əṭṭamat təṃərwen d əššin eraw-du barar ən yay.
Genesis 5 29 Ig-as eṣəm Nux. Iṇṇa: «Barar wa ənta a dana z-aləman fəl ṃan daɣ aṇay n ark-aṇay n əššəɣəl ən fassan-nana fəlas aṃadal a ilɣan Əməli.»
Genesis 5 30 Dəffər təhut ən Nux, Lamek iga ṣəmmosat ṭəmad n awatay əd ṭazayat təṃərwen əd ṣəmmos, iddar, itaraw bararan əd təbararen.
Genesis 5 31 Elan ən təɣrəst-net kul əqqalan əṣṣayat ṭəmad n awatay d əṣṣayat təṃərwen d əṣṣa, dəffər a di aba-tu.

Page:   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14