menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 31 וירא אלהים את־כל־אשר עשה והנה־טוב מאד ויהי־ערב ויהי־בקר יום הששי׃ פ
Genesis 2 1 ויכלו השמים והארץ וכל־צבאם׃
Genesis 2 2 ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל־מלאכתו אשר עשה׃
Genesis 2 3 ויברך אלהים את־יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל־מלאכתו אשר־ברא אלהים לעשות׃ פ
Genesis 2 4 אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות יהוה אלהים ארץ ושמים׃
Genesis 2 5 וכל ׀ שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל־עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר יהוה אלהים על־הארץ ואדם אין לעבד את־האדמה׃
Genesis 2 6 ואד יעלה מן־הארץ והשקה את־כל־פני־האדמה׃
Genesis 2 7 וייצר יהוה אלהים את־האדם עפר מן־האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה׃
Genesis 2 8 ויטע יהוה אלהים גן־בעדן מקדם וישם שם את־האדם אשר יצר׃
Genesis 2 9 ויצמח יהוה אלהים מן־האדמה כל־עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע׃
Genesis 2 10 ונהר יצא מעדן להשקות את־הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים׃
Genesis 2 11 שם האחד פישון הוא הסבב את כל־ארץ החוילה אשר־שם הזהב׃
Genesis 2 12 וזהב הארץ ההוא טוב שם הבדלח ואבן השהם׃
Genesis 2 13 ושם־הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל־ארץ כוש׃
Genesis 2 14 ושם הנהר השלישי חדקל הוא ההלך קדמת אשור והנהר הרביעי הוא פרת׃

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8