menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 3 20 ויקרא האדם שם אשתו חוה כי הוא היתה אם כל־חי׃
Genesis 3 21 ויעש יהוה אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם׃ פ
Genesis 3 22 ויאמר ׀ יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה ׀ פן־ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם׃
Genesis 3 23 וישלחהו יהוה אלהים מגן־עדן לעבד את־האדמה אשר לקח משם׃
Genesis 3 24 ויגרש את־האדם וישכן מקדם לגן־עדן את־הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את־דרך עץ החיים׃ ס
Genesis 4 1 והאדם ידע את־חוה אשתו ותהר ותלד את־קין ותאמר קניתי איש את־יהוה׃
Genesis 4 2 ותסף ללדת את־אחיו את־הבל ויהי־הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה׃
Genesis 4 3 ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה׃
Genesis 4 4 והבל הביא גם־הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע יהוה אל־הבל ואל־מנחתו׃
Genesis 4 5 ואל־קין ואל־מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו׃
Genesis 4 6 ויאמר יהוה אל־קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך׃
Genesis 4 7 הלוא אם־תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל־בו׃
Genesis 4 8 ויאמר קין אל־הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל־הבל אחיו ויהרגהו׃
Genesis 4 9 ויאמר יהוה אל־קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנכי׃
Genesis 4 10 ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צעקים אלי מן־האדמה׃

Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11