menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 4 11 ועתה ארור אתה מן־האדמה אשר פצתה את־פיה לקחת את־דמי אחיך מידך׃
Genesis 4 12 כי תעבד את־האדמה לא־תסף תת־כחה לך נע ונד תהיה בארץ׃
Genesis 4 13 ויאמר קין אל־יהוה גדול עוני מנשא׃
Genesis 4 14 הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל־מצאי יהרגני׃
Genesis 4 15 ויאמר לו יהוה לכן כל־הרג קין שבעתים יקם וישם יהוה לקין אות לבלתי הכות־אתו כל־מצאו׃
Genesis 4 16 ויצא קין מלפני יהוה וישב בארץ־נוד קדמת־עדן׃
Genesis 4 17 וידע קין את־אשתו ותהר ותלד את־חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך׃
Genesis 4 18 ויולד לחנוך את־עירד ועירד ילד את־מחויאל ומחייאל ילד את־מתושאל ומתושאל ילד את־למך׃
Genesis 4 19 ויקח־לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה׃
Genesis 4 20 ותלד עדה את־יבל הוא היה אבי ישב אהל ומקנה׃
Genesis 4 21 ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל־תפש כנור ועוגב׃
Genesis 4 22 וצלה גם־הוא ילדה את־תובל קין לטש כל־חרש נחשת וברזל ואחות תובל־קין נעמה׃
Genesis 4 23 ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי׃
Genesis 4 24 כי שבעתים יקם־קין ולמך שבעים ושבעה׃
Genesis 4 25 וידע אדם עוד את־אשתו ותלד בן ותקרא את־שמו שת כי שת־לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין׃

Page:   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12