menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 1 1 Lii mooy cosAAnu Yeesu Kirist, sëtu DAAwuda, sëtu IbrAAyma.
Matthew 1 2 IbrAAyma moo jur IsAAxa; IsAAxa jur Yanqóoba; Yanqóoba jur Yuda ak i doomi bAAyam;
Matthew 1 3 Yuda, Fares ak Sara ci Tamar; Fares Esrom, miy bAAyu Aram;
Matthew 1 4 Aram Aminadab; Aminadab NAAson; NAAson Salmon;
Matthew 1 6 miy bAAyu buur bi DAAwuda. DAAwuda moo jur SuleymAAn ci ki nekkoon jabari Uri;
Matthew 1 7 SuleymAAn jur Robowam; Robowam Abiya; Abiya Asaf;
Matthew 1 8 Asaf Yosafat; Yosafat Yoram, miy bAAyu Osiyas;
Matthew 1 9 Osiyas jur Yowatam; Yowatam Akas, miy bAAyu Esekiyas;
Matthew 1 11 Yosiyas jur Yekoñas ak i doomi bAAyam ca jamono, ja ñu defe Yawut ya jAAm, yóbbu leen Babilon.
Matthew 1 13 miy bAAyu Abiyudd; Abiyudd Eliyakim; Eliyakim Asor;
Matthew 1 15 Eliyudd Eleyasar; Eleyasar Matan, miy bAAyu Yanqóoba;
Matthew 1 16 Yanqóoba nag moo jur Yuusufa jëkkëru MaryAAma; te ci MaryAAma la Yeesu, mi ñuy wax Kirist, juddoo.
Matthew 1 17 Mboolem giir googu nag, la dale ca IbrAAyma ba ca DAAwuda, fukk lañu ak ñeent; la dale ca DAAwuda ba ca njAAm ga ca Babilon, fukk lañu ak ñeent; la dale njAAm ga ca Babilon ba ci Kirist, fukk lañu ak ñeent.
Matthew 1 18 Nii la Yeesu Kirist juddoo. Bi ñu mayee MaryAAma ndeyam Yuusufa, wAAye lAAta ñoo ànd, gis nañu ne dafa ëmb ci kàttanu Xel mu Sell mi.
Matthew 1 20 WAAye bi muy xalAAt ci loolu, benn malAAkam Boroom bi daldi ko feeñu ci gént ne ko: «Yaw Yuusufa, sëtu DAAwuda, bul ragal a yeggali MaryAAma sa jabar, ndaxte doom ji mu ëmb, ci Xel mu Sell mi la jóge.

Page:   1 2 3 4 5 6