menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
2 Kings 12 21 Jeho služebníci povstali a zosnovali spiknutí a ubili Jóaše v domě Miló, když sestupoval do Sily. [ (II Kings 12:22) Ubili ho k smrti jeho služebníci Józabad, syn Šimeátin, a Józabad, syn Šómerův. Pohřbili ho vedle jeho otců v Městě Davidově. Po
1 Chronicles 12 40 Pobyli tam s Davidem tři dny. Jedli a pili, co jim jejich bratří připravili. [ (I Chronicles 12:41) A jejich sousedé až od Isachara, Zabulóna a Neftalího přiváželi na oslech, velbloudech, na mezcích i dobytčatech chléb, mouku, pletence sušených
Psalms 12 8 Ty je, Hospodine, budeš střežit, navěky nás budeš chránit před tím pokolením; [ (Psalms 12:9) kolem obcházejí svévolníci a vzmáhá se mezi lidmi neurvalost. ]
Psalms 42 11 Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají: "Kde je tvůj Bůh?" [ (Psalms 42:12) Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spá
Psalms 46 11 "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi." [ (Psalms 46:12) Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. ]
Psalms 57 11 vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost. [ (Psalms 57:12) Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí ať je tvoje sláva! ]
Psalms 58 11 Radovat se bude spravedlivý, až uzří tu pomstu, omyje si nohy v krvi svévolníka. [ (Psalms 58:12) A lidé si řeknou: "Spravedlivý ovoce se dočkal. Ano, Bůh to je, kdo na zemi soud koná." ]
Psalms 63 11 vydáni napospas meči za kořist šakalům padnou. [ (Psalms 63:12) Král se však bude radovat; Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm, a budou zacpána ústa těm, kdo zrádně mluví. ]
Hosea 12 14 Skrze proroka vyvedl Hospodin Izraele z Egypta, skrze proroka nad ním držel stráž. [ (Hosea 12:15) Efrajim vzbudil urážkami Boží rozhořčení; krev, kterou prolil, uvrhne jeho Pán na něho a jeho tupení se mu vrátí. ]
Revelation 12 17 Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. [ (Revelation of John 12:18) A drak se postavil na břeh moře. ]

Page:   1