menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Deuteronomy 13 18 Ať ti neulpí na ruce nic z toho, co propadlo klatbě, aby se Hospodin od svého planoucího hněvu odvrátil a udělil ti slitování. Slituje se nad tebou a rozmnoží tě, jak přísahal tvým otcům, [ (Deuteronomy 13:19) když budeš poslouchat Hospodina, sv
2 Chronicles 13 22 O ostatních příbězích Abijášových, o jeho činech i slovech se píše ve výkladu proroka Ida. [ (II Chronicles 13:23) I ulehl Abijáš ke svým otcům a pohřbili ho v Městě Davidově. Po něm se stal králem jeho syn Ása. Za jeho dnů žila země v míru dese
Psalms 5 12 Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. [ (Psalms 5:13) Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. ]
Psalms 30 12 Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí, [ (Psalms 30:13) aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně. ]
Psalms 36 12 Kéž na mě nevtrhne zpupná noha, ruka svévolných kéž ze mne neučiní štvance! [ (Psalms 36:13) Ano, pachatelé ničemností padli, jsou sraženi, nejsou schopni povstat. ]
Psalms 60 12 Což ne, Bože, ty, jenž zanevřel jsi na nás? Což s našimi zástupy bys nevytáhl, Bože? [ (Psalms 60:13) Před protivníkem buď naše pomoc, je šalebné čekat spásu od člověka. ] [ (Psalms 60:14) S Bohem statečně si povedeme, on rozšlape naše protivník
Psalms 62 12 Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel: Bohu patří moc, [ (Psalms 62:13) i milosrdenství je, Panovníku, tvoje. Ty každému splatíš podle jeho skutků. ]
Psalms 76 12 Učiňte slib a splňte jej Hospodinu, svému Bohu! Všichni kolem něho ať přinesou poctu tomu, jenž vzbuzuje bázeň, [ (Psalms 76:13) tomu, který krotí ducha vojevůdců a vzbuzuje bázeň v králích země. ]
Psalms 84 12 vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. [ (Psalms 84:13) Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe! ]

Page:   1