menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Numbers 17 13 Postavil se mezi mrtvé a živé a pohroma se zastavila. [ (Numbers 17:14) Mrtvých při té pohromě bylo čtrnáct tisíc sedm set, kromě mrtvých v případě Kórachově. ] [ (Numbers 17:15) Pak se Áron vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do stanu setkávání. Pohro
Psalms 19 14 Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností. [ (Psalms 19:15) Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! ]
Psalms 48 14 Pozorně si povšimněte valů, jeho paláce si prohlédněte a příštímu pokolení vyprávějte: [ (Psalms 48:15) "Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně." ]
Hosea 12 14 Skrze proroka vyvedl Hospodin Izraele z Egypta, skrze proroka nad ním držel stráž. [ (Hosea 12:15) Efrajim vzbudil urážkami Boží rozhořčení; krev, kterou prolil, uvrhne jeho Pán na něho a jeho tupení se mu vrátí. ]
3 John 1 14 doufám totiž, že tě brzo uvidím, a budeme spolu mluvit tváří v tvář. [ (III John 1:15) Pokoj tobě. Přátelé tě pozdravují. Pozdravuj každého z přátel osobně! ]

Page:   1