menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Numbers 25 18 Едомъ будетъ подъ владјніемъ, Сеиръ будетъ подъ владјніемъ враговъ своихъ, а Израиль явитъ силу свою. [ (Numbers 25:19) Произшедшій отъ Іакова овладјетъ и погубитъ оставшееся отъ города. ] [ (Numbers 25:20) Потомъ, увидјвъ Амалика, произнесъ при

Page:   1