menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 9 8 Ba mbooloo ma gisee loolu, ñu daldi ragal te màggal Yàlla, mi dénk sañ-sañ bu tollu noonu doom AADAMA yi.
Luke 3 38 Enos; Set; Set doomu AADAMA;AADAMA doomu Yàlla.
Acts 15 17 Noonu li des ci doom AADAMA wut Boroom bi,maanaam xeet yi dul Yawut, ñuy tudd sama tur.
Romans 5 14 Teewul nag la dale ca AADAMA ba ca Musaa, dee a ngi fi woon ci àddina, di noot ñépp, ak sax ñi seen bàkkaar melul woon ni bosu AADAMA, maanaam jàdd yoon. AADAMA moomu nag moo di takkandeeru Kirist, mi waroon a ganesi àddina.
Romans 5 15 Waaye warunoo yemale tooñu AADAMA ak mayu Yàlla. Bàkkaaru kenn nit kooku tax na ñu bare dee; waaye yiwu Yàlla ak may, gi nu keneen nit ka Yeesu Kirist yéwénal, baawaan na ci ñu bare, ba suul tooñ googu.
Romans 5 16 Te bàkkaaru AADAMA niroowul ak mayu Yàlla. AADAMA bàkkaar na benn yoon, ba tax Yàlla daan ko, daanaale ñépp; waaye Yàlla jéggale na tooñ yu bare ci dara, ba mu àtte ñu bare ni ñu jub.
Romans 5 19 AADAMA moomu dafa déggadil Yàlla, ba yóbbaale ñu bare, ñu nekk i bàkkaarkat; noonu itam Yeesu Kirist dafa déggal Yàlla, yóbbaale ñu bare itam, ñu jub.
Romans 7 18 Ndaxte xam naa ne, lu baax dëkkul ci man, maanaam ci sama bindu doom AADAMA. Am naa yéeney def lu baax, waaye awma kàttanu yeggale.
Romans 7 25 Maa ngi sant Yàlla; am na kuy musle, mooy Yeesu Kirist sunu Boroom. Kon nag lii laa gis ci sama bopp: ci sama xel maa ngi topp yoonu Yàlla, waaye ci sama bindu doom AADAMA maa ngi topp yoonu bàkkaar.
1 Corinthians 9 8 Lii may wax, du ci yëfi doom AADAMA rekk laa ko jukkee; xanaa du yoon wi it moo ko santaane?
1 Corinthians 15 22 Kon ni ñépp deeye ci seen bokk ci AADAMA, noonu la ñépp di dundaate ci seen bokk ci Kirist.
1 Corinthians 15 45 Mbind mi nee na: «Nit ku jëkk ka, AADAMA, doon na boroom ruu,» waaye AADAMA mu mujj mi doon na Xel muy joxe dund.
1 Corinthians 15 46 Yaram wi soloo ndamu Xelum Yàlla jiituwul; yaramu doom AADAMA moo jiitu; yaramu ndam li moo ci topp.
2 Corinthians 3 3 ndaxte leer na ne, bataaxal bu jóge ci Kirist ngeen, bu mu jaarale ci nun. Bindeesu ko daa, waaye ci Xelum Yàlla miy dund lees ko binde; te du ci àlluway doj lañu ko rëdd, waaye ci xolu doom AADAMA.
2 Corinthians 12 3 Xam naa ne, nit kooku yékkati nañu ko ba fa Yàlla nekk. Bu dee ci jëmmam mbaa ci xelam, xawma; Yàllaa xam. Mu dégg fa baat yu ñu mënul a nettali te yu ñu mayul doom AADAMA, mu ŋaaŋ ko.

Page:   1 2