menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 1 2 Ibraayma moo jur Isaaxa; Isaaxa jur YanqóoBA; YanqóoBA jur Yuda ak i doomi BAayam;
Matthew 1 3 Yuda, Fares ak Sara ci Tamar; Fares Esrom, miy BAayu Aram;
Matthew 1 6 miy BAayu buur bi Daawuda. Daawuda moo jur Suleymaan ci ki nekkoon jaBAri Uri;
Matthew 1 8 Asaf Yosafat; Yosafat Yoram, miy BAayu Osiyas;
Matthew 1 9 Osiyas jur Yowatam; Yowatam Akas, miy BAayu Esekiyas;
Matthew 1 11 Yosiyas jur Yekoñas ak i doomi BAayam ca jamono, ja ñu defe Yawut ya jaam, yóbbu leen BAbilon.
Matthew 1 12 BA ñu leen yóbboo ca BAbilon, Yekoñas jur Salacel; Salacel SoroBAbel,
Matthew 1 13 miy BAayu Abiyudd; Abiyudd Eliyakim; Eliyakim Asor;
Matthew 1 15 Eliyudd Eleyasar; Eleyasar Matan, miy BAayu YanqóoBA;
Matthew 1 16 YanqóoBA nag moo jur Yuusufa jëkkëru Maryaama; te ci Maryaama la Yeesu, mi ñuy wax Kirist, juddoo.
Matthew 1 17 Mboolem giir googu nag, la dale ca Ibraayma BA ca Daawuda, fukk lañu ak ñeent; la dale ca Daawuda BA ca njaam ga ca BAbilon, fukk lañu ak ñeent; la dale njaam ga ca BAbilon BA ci Kirist, fukk lañu ak ñeent.
Matthew 1 20 Waaye bi muy xalaat ci loolu, benn malaakam Boroom bi daldi ko feeñu ci gént ne ko: «Yaw Yuusufa, sëtu Daawuda, bul ragal a yeggali Maryaama sa jaBAr, ndaxte doom ji mu ëmb, ci Xel mu Sell mi la jóge.
Matthew 1 21 Dina jur doom ju góor; na nga ko tudde Yeesu, ndaxte moo di kiy musal xeetam ci seeni bàkkaar.»
Matthew 1 24 Noonu Yuusufa yeewu, yeggali jaBAram, na ko ko malaakam Boroom bi sante woon.
Matthew 1 25 Waaye àndul ak moom, BA kera mu mucc, jur doom ju góor; mu tudde ko Yeesu.

Page:   1 2 3 4 5 6