menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 1 Na počátku stvořIl Bůh nebe a zemI.
Genesis 1 2 Země pak byla neslIčná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodamI.
Genesis 1 3 I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.
Genesis 1 4 A vIděl Bůh světlo, že bylo dobré; I oddělIl Bůh světlo od tmy.
Genesis 1 5 A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jItro, den první.
Genesis 1 7 IInIl Bůh tu oblohu, a oddělIl vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak.
Genesis 1 8 I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jItro, den druhý.
Genesis 1 9 Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak.
Genesis 1 10 I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A vIděl Bůh, že to bylo dobré.
Genesis 1 11 Potom řekl Bůh: Zploď země trávu, a bylInu vydávající símě, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemI. A stalo se tak.
Genesis 1 12 Nebo země vydala trávu, a bylInu nesoucí semeno podlé pokolení svého, I strom přInášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podlé pokolení jeho. A vIděl Bůh, že to bylo dobré.
Genesis 1 13 I byl večer a bylo jItro, den třetí.
Genesis 1 14 Opět řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od nocI, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let.
Genesis 1 15 A aby svítIla na obloze nebeské, a osvěcovala zemI. A stalo se tak.
Genesis 1 16 IInIl Bůh dvě světla velIká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též I hvězdy.

Page:   1 2 3 4 5 6