menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
1 Samuel 16 20 Jišaj vzal osla, chléb a měch s vínem i jednoho kozlíka a poslal to Saulovi po svém synu DavIDOVI.
1 Samuel 17 28 Jeho nejstarší bratr Elíab však slyšel, jak mluvil s muži. Elíab vzplanul proti DavIDOVI hněvem a okřikl ho: "Proč jsi sem přišel? Komu jsi nechal ten houfeček ovcí na stepi? Však znám tvou drzost i tvé zlé srdce! Přišel jsi sem dolů, aby ses mo
1 Samuel 17 33 Saul DavIDOVI odvětil: "Nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí."
1 Samuel 17 37 A David dodal: "Hospodin, který mě vytrhl ze spárů lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spárů tohoto Pelištejce." Saul tedy DavIDOVI řekl: "Jdi; Hospodin buď s tebou!"
1 Samuel 17 41 Pelištejec se k DavIDOVI pomalu přibližoval a před ním jeho štítonoš.
1 Samuel 17 43 Pelištejec na Davida pokřikoval: "Copak jsem pes, že na mě jdeš s holí?" A Pelištejec zlořečil DavIDOVI skrze své bohy.
1 Samuel 17 48 Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k DavIDOVI, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci.
1 Samuel 18 1 I skončil rozhovor se Saulem. Jónatan přilnul celou duší k DavIDOVI, zamiloval si ho jako sebe sama.
1 Samuel 18 4 Jónatan svlékl plášť, který měl na sobě, a dal jej DavIDOVI, též své odění i s mečem, lukem a opaskem.
1 Samuel 18 8 Saul se velice rozzlobil; taková slova se mu nelíbila. Řekl: "DavIDOVI přiřkli desetitisíce, a mně jen tisíce. Už mu chybí jen to království."
1 Samuel 18 17 Jednou řekl Saul DavIDOVI: "Tu je má starší dcera Mérab. Dám ti ji za ženu, budeš-li statečně vést Hospodinovy boje." Saul si říkal: "Ať to není moje ruka, která ho zasáhne, nýbrž ruka Pelištejců."
1 Samuel 18 19 Avšak v době, kdy Saulova dcera Mérab měla být dána DavIDOVI, byla dána za ženu Adríelovi Mechólatskému.
1 Samuel 18 21 Saul totiž řekl: "Dám mu ji, aby mu byla léčkou. A zasáhne ho ruka Pelištejců." DavIDOVI však Saul řekl: "Můžeš se dnes stát mým zetěm prostřednictvím druhé."
1 Samuel 18 22 A Saul svým služebníkům přikázal: "Namluvte nenápadně DavIDOVI: Hle, král si tě oblíbil a všichni jeho služebníci tě milují. Nyní se můžeš stát královým zetěm."
1 Samuel 18 23 Saulovi služebníci to tedy DavIDOVI přednesli. David namítl: "Myslíte si, že je lehké být zetěm krále? Já jsem člověk chudý a nepatrný."

Page:   1 2 3 4 5 6