menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 19 15 Když vzešla jitřenka, nutili poslové Lota: "IHNED vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost města nezahynul."
Genesis 27 43 Proto mě nyní poslechni, můj synu: IHNED uprchni k mému bratru Lábanovi do Cháranu.
Joshua 8 19 Jakmile pozvedl ruku, zálohy se IHNED vyřítily ze svého postavení, přihnaly se, vpadly do města, dobyly je a IHNED město zapálily.
Judges 7 9 Té noci mu Hospodin poručil: "IHNED sestup do tábora nepřátel, neboť jsem ti je vydal do rukou.
Judges 20 13 IHNED vydejte ty gibejské ničemy. Na smrt s nimi, ať odstraníme z Izraele zlořád!" Ale Benjamínovci nechtěli výzvy svých bratří Izraelců uposlechnout.
Judges 21 10 Pospolitost Izraele tam IHNED vyslala dvanáct tisíc mužů, chrabrých bojovníků. A přikázali jim: "Jděte pobít obyvatele Jábeše v Gileádu ostřím meče, i ženy a děti.
2 Samuel 13 15 Pak ji však Amnón začal převelice nenávidět. Nenávist, kterou k ní pociťoval, byla větší než láska, kterou ji miloval. Amnón jí poručil: "IHNED odejdi!"
2 Samuel 15 14 Tu řekl David všem svým služebníkům, kteří s ním byli v Jeruzalémě: "IHNED prchněme, jinak nebudeme moci před Abšalómem uniknout. Pospěšte s odchodem, aby si nepospíšil on a nedostihl nás, aby na nás neuvedl to nejhorší a město nevybil ostřím me
2 Samuel 20 6 I řekl David Abíšajovi: "Šeba, syn Bichrího, nám teď bude škodit více než Abšalóm. IHNED vezmi služebníky svého pána a pronásleduj ho, aby si nenašel opevněná města a neunikl našim očím."
Matthew 4 22 IHNED opustili loď i svého otce a šli za ním.
Matthew 25 16 Ten, který přijal pět hřiven, IHNED se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět.
Matthew 26 53 Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi IHNED víc než dvanáct legií andělů?
Mark 1 18 IHNED opustili sítě a šli za ním.
Mark 1 43 Ježíš mu pohrozil, poslal jej IHNED pryč
Mark 6 25 Spěchala IHNED dovnitř ke králi a přednesla mu svou žádost: "Chci, abys mi IHNED dal na míse hlavu Jana Křtitele."

Page:   1 2