menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 32 29 Tu řekl: "Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž IZRAEl (to je Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls."
Genesis 32 32 Slunce mu vzešlo, když minul Penúel, ale v kyčli byl chromý. [ (Genesis 32:33) Synové IZRAElovi nejedí až podnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu kyčelního kloubu. ]
Genesis 33 20 I zřídil tam oltář a nazval jej Él je Bůh IZRAElův.
Genesis 34 7 Jákobovi synové přišli z pole, jakmile o tom uslyšeli. Bolestně to ty muže ranilo a velmi se rozlítili. Vždyť spáchal v IZRAEli hanebnost, ležel s dcerou Jákobovou, a to je nepřípustné.
Genesis 35 10 slovy: "Tvé jméno bylo Jákob; už nebudeš zván Jákob, tvé jméno bude IZRAEl." A dal mu jméno IZRAEl.
Genesis 35 21 Potom táhl IZRAEl dál a postavil svůj stan opodál Migdal-ederu.
Genesis 35 22 Když IZRAEl přebýval v oné zemi, šel Rúben a ležel s ženinou svého otce Bilhou. IZRAEl se o tom doslechl... Synů Jákobových bylo dvanáct.
Genesis 36 31 A toto jsou králové, kteří kralovali v edómské zemi, dříve než kraloval král synům IZRAElským.
Genesis 37 3 IZRAEl Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce; vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici.
Genesis 37 13 Tu IZRAEl řekl Josefovi: "Zdalipak nepasou tvoji bratři v Šekemu? Pojď, rád bych tě za nimi poslal." On mu odvětil: "Tu jsem."
Genesis 37 14 IZRAEl mu řekl: "Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku, a podej mi zprávu." Poslal ho tedy z chebrónské doliny a on přišel do Šekemu.
Genesis 42 5 IZRAElovi synové přišli spolu s jinými nakoupit obilí, protože v kenaanské zemi byl hlad.
Genesis 43 6 IZRAEl se otázal: "Proč jste jednali vůči mně tak bezohledně a pověděli tomu muži, že máte ještě bratra?"
Genesis 43 8 Potom se na otce IZRAEle obrátil Juda: "Pusť toho chlapce se mnou, ať můžeme jít. Tak zůstaneme naživu a nezemřeme - ani my ani ty ani naši maličcí.
Genesis 43 11 Otec IZRAEl jim řekl: "Když to tak musí být, učiňte toto: Vezměte si do nádob něco opěvovaných vzácností země a doneste je dolů tomu muži jako dar: trochu mastixu a trochu medu, ladanum a masti, pistácie a mandle.

Page:   1 2 3 4 5 6