menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 14 7 A vracejíce se, přitáhli k En Misfat, kteráž již jest Kádes, a pohUBILi všecku krajinu Amalechitského, také i Amorejského, bydlícího v Hasesontamar.
Genesis 32 11 Vytrhni mne, prosím, z ruky bratra mého, z ruky Ezau; nebť se ho bojím, aby přijda, nepohUBIL mne i matky s dětmi.
Genesis 37 18 Kteřížto, jakž ho uzřeli zdaleka, prvé než k nim došel, ukládali o něm, aby jej zahUBILi.
Exodus 21 8 Nelíbila-li by se pánu svému, kterýž jí sobě ještě nezasnoUBIL, dopustí ji vyplatiti. Lidu cizímu nebude míti práva prodati ji, poněvadž zhřešil proti ní.
Exodus 21 9 Pakli by synu svému ji zasnoUBIL, učiníť jí tak, jakž obyčej jest činiti dcerám.
Exodus 21 12 Kdo by UBIL člověka, až by od toho umřel, smrtí umře.
Exodus 21 20 Když by pak UBIL kdo služebníka svého neb děvku svou kyjem, tak že by umřel mu v ruce jeho: pomstou pomštěno bude nad takovým.
Exodus 33 3 Do země oplývající mlékem a strdí. Neboť sám nevstoupím s tebou, proto že lid tvrdé šíje jsi, abych nezahUBIL tebe na cestě.
Leviticus 20 4 Jestliže by pak lid země té všelijak přehlídal to na člověku tom, kterýž by dal z semene svého modle Moloch, a nezahUBIL by ho:
Numbers 10 5 Pakli by s nějakým přetrubováním troUBILi, hnou se s místa, kteříž leželi k východní straně.
Numbers 10 6 Když by pak troUBILi s přetrubováním po druhé, tedy hnou se ti, kteříž leželi ku poledni. S přetrubováním troubiti budou k tažení svému.
Joshua 6 8 A když to oznámil Jozue lidu, sedm kněží, nesouce sedm trub beraních, šli před truhlou Hospodinovou, a troUBILi v trouby; truhla také smlouvy Hospodinovy brala se za nimi.
Joshua 6 9 Zbrojní pak šli před kněžími, kteříž troUBILi na trouby, a ostatní šli za truhlou, jdouce a v trouby troubíce.
Joshua 6 13 Sedm pak kněží, nesouce sedm trub beraních, předcházeli truhlu Hospodinovu, jdouce, a troUBILi v trouby; a zbrojní šli před nimi, a ostatní šli za truhlou Hospodinovou, když kněží šli, v trouby troubíce.
Joshua 6 16 Stalo se pak, když po sedmé obcházeli, a kněží v trouby troUBILi, řekl Jozue lidu: Křičtež již, dalť jest Hospodin vám město.

Page:   1 2 3 4 5 6