menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Exodus 19 13 Nedotkneť se ho ruka, ale ukamenován neb zastřelen bude; buď že by hovado bylo, buď člověk, nebudeť živ. Když se zdlouha troUBITi bude, teprv oni vstoupí na horu.
Exodus 22 2 (Jestliže by zloděj zastižen byl při podkopávání a UBIT jsa, umřel by: ten, kdo ho ranil, nebude vinen smrtí.
Leviticus 25 9 Tedy dáš troUBITi trubou veselé všudy sedmého měsíce v desátý den; v den očišťování dáš troUBITi trubou po vší zemi vaší.
Numbers 10 6 Když by pak troubili s přetrubováním po druhé, tedy hnou se ti, kteříž leželi ku poledni. S přetrubováním troUBITi budou k tažení svému.
Numbers 10 7 Ale když byste měli svolati všecko množství, prostě bez přetrubování troUBITi budete.
Numbers 10 8 Synové Aronovi kněží trubami těmi budou troUBITi, a bude vám to ustanovení věčné v pronárodech vašich.
Numbers 10 9 Když vyjdete na vojnu v zemi vaší proti nepříteli ssužujícímu vás, s přetrubováním troUBITi budete v trouby ty, a budete v paměti před Hospodinem Bohem svým, a zachováni budete od nepřátel svých.
Numbers 10 10 V den také veselí vašeho, a při slavnostech svých, a při začátcích měsíců vašich troUBITi budete v trouby ty k obětem svým zápalným a pokojným, i budou vám na památku před Bohem vaším: Já Hospodin Bůh váš.
Joshua 6 4 Kněží pak sedm ať nesou sedm trub z rohů beraních před truhlou; dne pak sedmého obejdete město sedmkrát, a kněží troUBITi budou v trouby.
Joshua 6 5 A když zdlouha troUBITi budou na roh beraní, jakž nejprvé uslyšíte hlas trouby, zkřikne všecken lid křikem velikým, i oboří se zed městská na místě svém, a vejde lid do města, jeden každý proti místu, kdež stál.
Judges 7 18 Nebo troUBITi budu já v troubu i všickni, jenž se mnou budou, tehdy vy také troUBITi budete v trouby vůkol všeho vojska, a řeknete: Meč Hospodinův a Gedeonův.
1 Samuel 15 9 I zachoval Saul a lid jeho Agaga, a nejlepší bravy a skoty a krmný dobytek, a berany i všecko, což lepšího bylo, a nechtěli vyhUBITi jich; což pak bylo ničemného a churavého, to zahubili.
1 Kings 1 34 I pomaže ho tam Sádoch kněz a Nátan prorok za krále nad Izraelem, a troUBITi budete troubou, a díte: Živ buď král Šalomoun.
Psalms 34 3 V Hospodinu chlUBITi se bude duše má, což uslyšíc tiší, budou se veseliti.
Psalms 37 32 Špehujeť bezbožník po spravedlivém, a hledá ho zahUBITi;

Page:   1 2 3 4