menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Luke 17 37 Taalibe yi ne Yeesu: «Fu loolu di XEWE, Boroom bi?» Yeesu tontu leen ne: «Fa médd nekk, la tan yiy dajee.»
Luke 24 21 Nun nag danoo yaakaaroon ne, mooy kiy nar a jot Israyil. Waaye bi loolu XEWEe ak léegi, tey la ñetteelu fan bi.

Page:   1