menu.png

Chapter View

 (Index)


•••► •••►
Verse Text
1 א כקדח אש המסים מים תבעה אש להודיע שמך לצריך מפניך גוים ירגזו
2 ב בעשותך נוראות לא נקוה ירדת מפניך הרים נזלו  {ס}
3 ג ומעולם לא שמעו לא האזינו עין לא ראתה אלהים זולתך--יעשה למחכה לו
4 ד פגעת את שש ועשה צדק בדרכיך יזכרוך הן אתה קצפת ונחטא בהם עולם ונושע
5 ה ונהי כטמא כלנו וכבגד עדים כל צדקתינו ונבל כעלה כלנו ועוננו כרוח ישאנו
6 ו ואין קורא בשמך מתעורר להחזיק בך  כי הסתרת פניך ממנו ותמוגנו ביד עוננו
7 ז ועתה יהוה אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו
8 ח אל תקצף יהוה עד מאד ואל לעד תזכר עון הן הבט נא עמך כלנו
9 ט ערי קדשך היו מדבר ציון מדבר היתה ירושלם שממה
10 י בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבתינו--היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה
11 יא העל אלה תתאפק יהוה תחשה ותעננו עד מאד  {פ}