menu.png
Lost Password ?

Chapter View

 (Index)


•••► •••►
Verse Text
1 PIC cI kawapuk, caye'k ki kcI-me'matmocIk onInwuk, ipi oke'ctaosiwmawan ki nIshInape'k, okItshImawan ni CisusIn e'winsawat.
2 IcI katkopnawat okimacinawan, okipkItnumwawan, ni Pantus Payne'tun okuma.
3 OcI Cwte's kapkIt e'nmat, kawapmat cI e'winsIckasnIt; kikisate'ntum, icI e'kipie'tot ne'iap i nswapituk tswapuk shonia okopie'twan ni kcIme'matmocuk onInwun, ipi ke'ctaosIncIn.
4 OtI cI okinan, Nkukie'patIs e'ki pkIte'ntuman pwamiashtotumomkuk mskwI. OtI cI kItwuk, We'kwnicI ninan i? Kin sI i mtIno.
5 IcI mcIiukwan e'kipukitot, i shonia shi kcIe'nume'okumkok, icI e'ki macit e'ki wukontIsot.
6 IcI ki kcI-me'matmocIk onInwuk okiwtapnumwat i shonia, otI cI kItwuk, CotawunsInon, e'witoikon maocIcke'wunuk, osam otI kakshkIcke'k mskwI.
7 Ki kikitokcI icI kitawe'kcI ni shoniaiIn kikishpIne'twawancI wapukIn naknukI onInI okshtkan, e'winkowawat me'mataosIncIn.
8 Ie'i we'tshInkate'k MskwI ktukan, otI e'kishkiwuk.
9 Ie'i te'pwe'wunukuk kakitot CinImayi Nakanacimot otI kItwak, okiwtapnanawa i nswapituk nswapuk shonia, kapite'ntakwsIt o kipInoce'iuk Isniuk kapite'nmawat.
10 OkominawancI i onaknukI onInI ashkIot ce'i okItkanI kanakwnIt Kshe'mIne'to.
11 IcI Cisus e'kinipwIt e'nasmupnIt niw okuma, icI o okuma e'natowat otI cI otInan, Kin, ni kitokumaomukok ki Cwiuk? IcI Cisus, otI otInan kitukItsI.
12 Pic cI kianmikakot ni kcI-me'matmocuk onInwun, ipi ke'ctaosIncIn; coke' ki okishInkwe'‘twasin.
13 OtI cI Payne't, okinan, conI kinotsin me'kwe'tso ke'ko e'shIi miane'nmukon?
14 ConI tIna nkotuk okiknonasin; kikcI mamkate'ntum cI o okuma.
15 IwcI e'wikwtuk, okume' kakuk okipkIte'man nkote'ie' ke'pakwukasnIt ke'wawinanIt ni nIshInape'n.
16 Oki iu wawancI ke'ke'ntakwse'nIt kie'pakwukasnIt Pane'pe's shInkaswun.
17 IcI pic kamaoce'tiwat Payne't, otI okinan We''nicI ne'twe'nme'k e'wipkItnumon kon; Pe'ne'pe's tanake' Cisus e'shnukasot Knayst?
18 E'ke'nmat ni e'kakiawe'nmanIt kaocI pkItnumakot.
19 Pic cI kacipitupIt shi tupaknukI pItie'pwunuk, wiwun kipie' mcIcimokie'n otI cI kikItwun; Ke'ko nkot totwakIn one'pwakatnInI; kcImce'sh ke'ko win we'cwitaiapituman nkom e'kishkiwuk.
20 KicI kcI-me'matmocuk onInwuk, ipi ke'ctaose'cuk okiwishte'pmawan ni maoce'tincIn e'wi ntotma ke'nIt Pane'pe'sIn; nicI e'winshonacumIt CisusIn.
21 IcI okuma okinkwe'twan, otI cI okinan, We'nicI nkote'ie' ki kiIpkItnumonkon; OtI cI kikItwuk, Pane'pe's.
22 Payne't cI otI okinan. TInicI ke'totwuk Cisus e'shnukasot Knayst. OtI cI caye'k okikon nocma win KIskakwukaso.
23 IcI okuma kikIto, Taci? We'konicI kamcItotuk? WusimI cI kiwishkowe'k, otI cI kikItwuk, Nocma win KIskakwukaso.
24 Pic cI Payne't e'waptuk ke'ko e'wipwakshkItot, wusimI na‘wuc e'nshkatsInIt, okiwtapinan mpish, icI e'ki ksincat e'nasmukapwunIt maoce'tincIn, otI cI kikIto, Coin nin nsikwe'pnumwasi ne'pwakat omuskwim; Kinwa wi ke'shuwe'psowe'kwe'n.
25 Caye'k cI ki nIshInape'k okinkwe'twawan, otI cI kikItwuk, Nocma ninan nkupukitakomIn iw mIskwim kIte'nI, ipi nicanse'nanuk.
26 IcI e'kipkItnumwat ni Pane'pe'sIn, icI ni CisusIn, kapsItie'wat okipkItnan e'wiskakwukasnIt.
27 IcI ni otI shumakunIshimIn okuma, okimacinawan ni CisusIn kikitokumkok, icI e'kipie'naskakot caye'k shumakunIshIn e'tshInIt.
28 OkiskotnawancI icI e'kipiskotnawat mskwe'kIn kwawun.
29 Pic cI kakate'nmowat sisokwe'psowun, cukunukaoshisun okitawawan otupik, ipi nasaknIshk okitawan ote'pne'cik, icI e'kiw wucik kwuItwawat e'nasmupkapwunIt, icI okinapitotwawan,, otI cI okinawan, We'we'nI‘ we'kuma omukwiIn Cwiuk.
30 IcI e'ki skowanawat, ipi kiw tapnanawa i nasakunIshk, icI e'kiwe'potwawat otupik.
31 KashkIc napitotwawat okikiskotnawan, icI win kapiskuk kipiskotnawan, icI e'kishonawat e'wiskakwawat.
32 Kapie'sakumwat cI ikiwapmawan, Se'nini nInwun Sayiman e'shInkaswun; niw cI kitwe' okinawan e'wipmotonIt ni iashte'iatkomnIn.
33 Pic ci kanmupiawat e'shnukate'k, KanIkate', i e'tmuk O Knatup e'cite'k.
34 Okimanawan Siwapo, ipi wisup, katkostowat e'wiminukwe'nIt; icI kakwucupituk, co ki mnukwe'sin.
35 IcI e'kiskakwawat, ipi okiswe'nmowawan kapiskumnIt icI e'kitatiwat e'wite'pwe'wunukuk kakitot Nakanacimot, okiswe'nawan paskamInIn e'tshawat, ipi npiskumwakIn kaocI tatiwat.
36 Kicipitupwuk cI otukwapmawan cIshi.
37 IcI e'kitowawat shiw otupik we'npie'kate'nuk we'cawat, OTI CISUS OTOKUMAMWAN KI CWIUK.
38 Ipi cI nish kie'motshke'cuk, kitko Skakwukaswuk; nkot ote'pniwnak, nkot cI o onumciwnak.
39 KicI kapmose'cuk ikikuke'cawan e'mumukwe'twawat.
40 OtI cI otInawan, Kin, pe'nactin kcInume'okumuk, ipi kashIton e'nsokwnukuk ke'skontIson. KishpIn okwIsmukwiIn Kshe'mIne'to, pie'nisasin shi kiashte'iakwukinuk.
41 Winwa ke'ki kcIme'matmocIk onInwuk okinatkoawan, kike' onupie'ke' onInwuk, ipi ke'ctaose'cuk okinawan.
42 Pe'kansIncIn cI okike'skonan, win cI co ke'skontusi. KishpIn sI we'tokmaomukwe'n IsniIn, nocma win Kom kupie'nisasi shi ashte'atkok icI ke'cI te'pwe'twukon.
43 Okipe'nmonIn Kshe'mIne'ton, nocma win oka‘tapne'kin, kishpIn waiaokokwe'n, otI kakItot Nin NtokwIsmuk Kshe'mIne'to.
44 KicI ke'mockicuk katukwakwukascuk win wa ke'i kanawat.
45 Nawkwe'k cI kikiskupkonia, e'nkokwukumkiak ukI; nash nsotupukIn e'pite'ntakwuk.
46 Pic cI nso tupukInuk Cisus kikcInotakwse'wak, otI cI kItwak, Inay, Inay, ne'me' se'pe'kte'nay? otI e'kitok, Nkishe'mIne'tom Nkishe'mIne'tom, We'kwnicI we'c nkIshiun?
47 KicI anIt shikanipwoe'cuk pic i kanotmowat, kikItwuk; OtI nInI onItuman Inaisun.
48 Kie'nup cI nkot kimace'pto, icI e'kiw tapnuk Skuapowan, kiwumoshkIne'tot siwapo, icI e'kitot, e'kinapsItot shi nasakunIshkok okiminancI, e'wimnukwe'nIt.
49 KicI anIt otI kikItwuk, Ponuk, nocma wapmatan kI‘nwa ok?pie'skonkon ni Inaisun.
50 Cisus cI kanotakwsIt minI e'pic kotakuk, okipkItnan ocipamIn.
51 PInI iwcI kaiakwukote'k, pic iukwan kcInume'okumkok, shpumuk kipie'ocIpikw‘shke' nashcI mtukumuk; ipi kI‘ kimacke'mkIt ipi ni sInie'n kipaskukie'ton.
52 Ipi kinsakshke'ton ni cipe'okumkwe'n, mce'sh cI kanpacuk kanumawakupIne'n, kiwnIshke'mkItnI wiwuwan;
53 Kipie' ocI sakumwuk shi cipe'‘okumkok, kakishiapsinIt, kipitike'kcI kcI-otanuk mce'sh cI okiwaptuawan wiwuwan.
54 Pic cI Kapte'n, ipi ni kapmI wice'okocIn, kakowapmacIk CisusIn, e'waptumwat kI e'nanimshkanuk, ipi kanomkItInuk kikcIse'ksik; otI cI kikItwuk, We'we'ne'sI otI okiwkwIsmukon Kshe'mIne'ton.
55 Kimane'k ke'shi kwe'k, pnoc e'wsapmawat kapie'pmnashkawacuk CisusIn kiw cupie'k Ke'nInIuk, e'wipmitwawat.
56 Winke' shi kitkoie' Me'ni Me'kte'ne'n, ipi Me'niIn, kaokie'macIn Ce'ms, ipi Cosus, ipi okie'iwan Se'piti onicansIn.
57 Pic cI e'nmupkonianuk kipie' ocupie' E'nIme'tiuk ke'c tpe'nwe'osIt nInI, Cosip kishInkaso, win kie' Cisus kaknomakot.
58 IcI tkishiat Paye'ntIn, e'kiwuntotmowat Cisus wiwuwIn. IcI Paye'nt cI kikito, e'wipkItumwut i wiia‘w.
59 IcI Cosip kaotapnuk i wiia‘w okiwikwe'ie'kinan wapshkie'kIn pukwoian, panakwtInuk.
60 OkiwusancI tpInwe' otoshkicipe'okumkok kawe'napkaumatsokupIne'n, shi sInik; icI e'ki tupce'nuk kcI-sIn, e'shkwate'mwunuk, icipe'okumkok, icI e'kinke'tuk.
61 Kiie' cI shi Me'ni Me'kte'ne'n, ipi o pe'kansIt Me'ni, kicipitukwuk cI ashowe'iukwan shi cipe'‘okumkok.
62 Ka WiiapukcI kakish oshIstowat i mkoshe'wun; ki kcI me'matmocIk onInwuk, ipi Pe'nisiuk kipie' wice'twuk, Payne'tIn kipie' shie'k;
63 OtI cI ikinawan Okuma, nmikwe'ntamIn kakItpIt okawie'shke'mot me'kwa e'ie' pmatsIt; Kinsokwnukuk nkaonIshka minI.
64 KIton e'wikawapcikate'k nash i nsokishuk i cipe'‘oknmuk; tanupie'n ke'knomowacIn e'ie'pko nianuk e'wikimocwunkot; otI cI Otanawan ni nIshInape'n, KipsukwiwaksI e'npopI iwcI i ne'tum.
65 Paye'nt cI otI okinan, anwusI KtIiwawak e'kwapicuk; ktashiamsI wawishkItok tso ke'kshkItoie'k.
66 IcI e'ki shiawat e'ki wa‘wishkItowat i cipe'okumuk, e'ki tkwapkIstowat i sIn, ipi okisawan e'kwapInIt.