menu.png
Lost Password ?

Chapter View

 (Index)


•••► •••►
Verse Text
1 IwcI kanmI kwe'pmosatmowat E'mpoponisuk, ipi E'pononie'uk, kipie'shie'k shi Te'sinonie'uk shi kite'nI otInume'okumkomwa ki Cwiuk.
2 IwcI Pan, e'shcIke't okipitike'ntawan shi, ipi nsuk e'nume'kishkuk, okiwishte'pman shi Kshe'mIne'to ikikitonuk.
3 E'witmowat ipi we'we'nI e'iactumwat, nomkItne' Knayst e'wi kwtukitot, ipi, minI e'wipsukwit, e'kinpot, otI cI ie'o Cisus nin me'nwactumonkon oie'o Knayst.
4 IwcI anIt kite'pwe'ie'ntumwuk, ipi okiwitokwawan ni PanIn, ipi Sayne'sIn, ipi ke'cmaoce'ticIn, e'nmuancIn Knik nIshInape'k, ipi co kipke'ci shIiwusik, nakanse'cIk kwe'k.
5 KicI Cwiuk, kapwate'pwe'ie'ntukuk, kikshawe'ncuke'k, ipi okiwtapnawan anIt ke'kie'patsIncIn nInwun, mamwI kie'patsIncIn, ipi okimaotanawan, maoce'tincIn, ipi caye'k shi kcI-otanuk kiwishkwe'we'ksik, ipi okimikatmoawan e'tanIt Ce'sInIn, e'w
6 IwcI shi kapwa mkuwawat, okiwtapnawan Ce'sInIn, ipi anIt wikane'inInIn, okisho’tuwawan, ni nakansIncIn shi kcI-otanuk otI kikItwuk, kotI, kakwe'npawe' pnukuk kI, win wake' shotI pie'k.
7 KotI Ce'sIn kapitike'nacIn, caye'k cI cototsik otpakwnuke'wun SIse'iIn, otI kItwuk, nkot, pkansI kcI okuma, nkot Cisus.
8 Ipi kimkoshkate'ntumwuk, ki nIshInape'k ipi nikansimwan shi kcI-otanuk, pic kanotmoat notI ke'ko.
9 IwcI kataswat, o Ce'sun ipi ki anIt, kipkItnukaswuk.
10 IwcI ni wikane'iwan, kie'nup, kinokana wan ni PanIn, ip Sayne'sIn kapkonianuk ipI Pinie'uk kapiawat kipitike'k shi otInume'okumkomwa ki Cwiuk.
11 KotI cI wusimI kipite'ntakwsik icI kikaicuk ipI Te'sinonike'uk, osam winwa kipsItanawa i kikitowIn, caye'k, anwaci ne'ntumwun, ipi okintowapitanawa Kshe'mIne'to okikitowun e'tso kishkuk, e'wike'ntumwat tanak notI ke'ko, e'wite'pwe'mkItnuk
12 IwcI ie'i mce'sh kaocI te'pwe'ie'ntumwat ke'iapI nakanse'cIk knik kwe'k, ipi nInwuk co kipke'cishIiwusik.
13 Pic cI ki Cwiuk kaie'cuk Te'sinonike'uk kake'ntumwat Pan, e'mnwactuk Kshe'mIne'to kikitowIn, ipI Pinie'uk, kipie'k shi ke'iapI, ipi okiopwe'awan ni nIshInape'n.
14 IwcI kie'nup ni wikane'iwan okinokanawan PanIn, ke'cwa e'ki shiakasot shi kcu kamik, Sayne's cI ipi Timotius shi me'kwa kiik.
15 KiwcI kapmonacuk ni PanIn, kipie'na wan shi E'tinsuk, icI kakish witmakwat e'wiwitmowawat Sayne'sIn, ipi TimotiusIn kie'nup e'wipianIt shi e'ciIt, kinmamacik.
16 Me'kwacI Pan e'ie' pwi iat shi E'tinsuk ocipamIn okim mackakon, pic waptuk i kcI otan, caye'k e'pkItnItsowat me'nIto kat nIncIn.
17 IwcI otI, kaocI iakwne'twat, ni CwiIn shi otInume'okumkonmnuk, ipi ni e'nmaancIn, ipi shi e'tshItatuk e'tso kishkuk shiw kankwe'shkakwcIn.
18 IwcI anIt ne'pwakacIk nInwuk, kiw Ipkwnie'n ipi stoik nInwuk okiiakwne'takon. Ipi anIt, otI kikItwuk, WikwnicI otI ke'c, ntakakikitot, ke'kItot? anIt ke' pe'kanse'cIk, kikItwuk, ne'ntakwsI, we'ckie'kwe't ni me'matao sIncIn MIne'ton, osam
19 IwcI e'kiw otapnawat, ipi okishonawan shi E'niopike'suk, otI cI kikItwuk; ConI otI ntake'ntusimIn, oshke'shIcke'wun, otI kin iactumIn.
20 Osam kin kpie'ton me'matawiak ke'ko ntokananuk; ie'i ntIne'ntamIn e'wike'ntumak notI ke'ko we'cnomkuk.
21 Osam caye'k ki E'tinsuk nInwuk, ipi pwake'ncIkascuk, shi kaie'cuk, coke'ko oki miktIsinawa, mtIno, e'wi witmake'wat tanake' e'wi psItmowat we'shkianuk, ke'ko.
22 IwcI Pan e'kinipwIt, shi na’wiukwan Me's kwutakik,, ipi otI kikito; E'tinsuktI nIn ituk, nmukan kinwa cake'ko, ktosam te'pwe'tanawa.
23 E'pmose'ian kiwapmInum, e'numaie'k, nkimkawa, e'tshI sku’umatuk, otI e'shuonIpie'kate'k, WIN KSHE'MINE'TO PWAKE'NTAKWSIT; otI ie'i e'pwa ke'ntume'k, ktInume'kitowawat, Win ke'iactmonum.
24 Kshe'mIne'to, kaoshItot kI, ipi cake'ko pic iukwan e'te'nuk, osam win o Te'pe'n tan shpumuk, ipi kI cowi te'si, wikwamuk, onIcima kaoshIcke'k.
25 Cowike', nInwuk onIciwan ocI nume'ktowasi, ke'cwa e'ntuwe'ntuk ke'ko, osam cak wIiI ominan pmatsuwun, ipi ne'mwun, ipi cake'ko.
26 Okowshian cak e'shumnIt nInwun, e'nkot nInwuk mskwI, shotI e'icIk caye'k kik, ipi kisha, kishne'ntum e'pwamshu piamkIt nuk pic, ipi wakopmatsInIt.
27 E'wi ntone'wawat Kshe'mIne'ton tanak, kinaktawe'nmawat ipi mkawawat; co anwI pnociIsi e'tshIikon.
28 Osam win we'cpmatse'ikon, ipi we'cmacnuwiIkon, ipi we'ciIikon kpmatsiwnunanIn, ke'cwa anIt kinwa ne'kumocIk kakItwat, ke'iapI ninan ntonicansumkonan.
29 OsomcI kinan e'wi nicansumkoikon Kshe'mIne'to, cosuktashite'asimIn, Kshe'mIne'to shInakwsI, ke'cwa osaw’ shonia, tanake' shonia, tanake', SIn, kamiuk, u’koshuk, nInI, e'shkuke'ntuk.
30 Pic cI otI, pwake'ntumuk Kshe'mIne'to okicipikwe'tan, nIshcI nkom, otInan caye'k nInwun e'wikisate'ntusnIt.
31 Osam okishwshIston e'kishkiwuk shiw ke'ci tpakwnuk otI kI, shi npwakawunuk, niw nInwun, kawe'napmacIn, kashu witmoat, caye'k nIiwun, i e'kipsukwitnat, e'nponpIt.
32 IwcI kanotmoat i psukwiwun, e'npok anIt okinapto takon, ipi anIt otI ki kItwuk, minI kupsItonmIn otI katshItmIn.
33 IwcI Pan e'kinkInat e'kinmumacit.
34 NIshcI anIt nInwuk, okiwice'okon ipi kite'pwe'ie'ntumwuk, nkot-cI Tayonius E'niapikayt, nInI, ipi nkot kwe', Te'me'nIs, kishInkaso, ipi anIt pe'kanse'cIk.