menu.png
Lost Password ?

Chapter View

 (Index)


•••► •••►
Verse Text
1 IcI Pan kane'napmat, kikito nInwun, otI kikIto, NInituk, ipi nikane'ituk, e'kopie'pmatse'ian, pie'mnone'ntum, e'nasm upIt Kshe'mIne'to, nash otI e'kishkiwuk.
2 IcI o kcI me'matmot E'ne'naye's, okinan, nI kanipwunIt shi cikiiukwan, e'wiwe' pokwanIt shiw otoninuk.
3 PancI otI, okinan, Kshe'mIne'to kuwe'potak, kin, wapshkukasiIn, shinI we'c cipitupiIn, e'wi tpakwnin, shi tpakwnuke'wunuk ipi e'towe'n e'wi we'potakoian shi tpakwnuke'wunuk? e'shupwacIcke'k?
4 KicI kanipwucuk cikiiukwan, otI kikItwuk, kumiashknonanI Kshe'mIne'to, ke'cmatmukwocIn?
5 IcI Pan, otI kikIto, Conkuke'nmasi nikane'ituk win e'kcIme'matmot; osam otI nIpie'kate', Ke'ko, mcItshumakIn otokumamwan ki ktInIshInape'muk.
6 Pic cI Pan, kake'nmat ni anIt e' Se'cwsiwunIt ipi ni anIt e' Pe'ne'siwunIt, kikItwak shi e'kikitokiwnInuk, NInituk ipi nikane'ituk, NinsI Pe'ne'si, ipi Pe'ne'si ntokwIsmuk; pkose'ncIke'n, shi ipi minI psukwiwun kanpok, ie'i we'cntom koian,
7 Pic cI i kakItot, kipie'mkIt kikatwun ki Pe'ne'siuk, ipi Se'cwsiuk, ipi ki mas ce'ticIk, kipapkItik.
8 Osam ki Se'cwsiuk, kItwuk, Coin minI ke'ko psukwiwun kanpok, coi ki mshInwe'k, tanake', cipam, kicI ie'k Pe'nisiuk, te'pwe'tanawa ne'ne'ish.
9 IcI kikcI notakwsik, ipi ni we'npie'mowacuk ni Pe'nisiIn kipsukwik, ipi kikikatwat, otI kikItwuk, coke'ko nmukumoasimIn miashowe'psuwun, otI nInI, kishpInie'k mIne'to, tanake', mshInwe', kaknonkokwe'n, cokumikanasimIn Kshe'mIne'to;
10 IcI kapiamkuk, kcI kikatwun kcIkapte'n, e'kwsat ni PanIn, e'wipikupcIkasnIt; okinan ni shumaknIshIn, e'winisasinIt, ipi kitwe' e'wi otapna nIt, ipi e'wipie'nanIt shi wakakInuk.
11 WiapukcIs e'pkoniak, Kshe'mIne'to, okiwic kapwutwan, otI cI okinan, MInowankosIn Pan, osam nin kimnwacum, shi Cinose'ne'muk, iwke' ke'shu mnwacmin ke'iapI shi Nom.
12 Pic cI kakishkiw nInuk anIt ki Cwiuk kimsomaotoshnok; otI kikItwuk, ‘pnats iwnuk, nkIshiamIn, kishpIn pwansukIt Pan, e'pwamshu wisne'ak tanake', e'pwanshu mnukwe'iak.
13 WusimI cI nie'waptuk kitshik, otI kashuwitokwtatwat.
14 IcI okipie'naskawawan nkcI me'matmoncIn, ipi nakanse'cIk, kikItwuk, otI nkikItmIn, pnatsiwnunuk nkIshiamIn, kishpIn pwansukIt Pan, e'pwamshu wisne'iak,
15 IcI ie'i kin ipi i kikitowun, nokashwe'n e'wiwitmowIt kcI kapton, e'wipie'nawat wapuk, ke'cwa ke'ko e'wi ocInatowut, wusimI kwiuk e'wi iactukwia‘w; icI ninan pe'shoc e'pwamshu piaiak, nkukishkumkIsmIn e'winsukIt.
16 Pi cI Pan, omIse'iIn okwIsnInIn, kanotwat e'wikuwapmanIt, kishie'wak, ipi kipitike' shi wakakInuk, icI e'kiwitmowat ni PanIn.
17 IcI Pan e'kintomat, nkot ni okuman ipi otI okinan, sha‘onuk otI oshkInowe' e'ciwnIt ni kcI kapte'nIn; osam ke'ko wiwitmowan.
18 IcI e'kiwtapnat. ipi e'ki sha‘onat, e'ciiInIt kcI kapte'nIn, ipi otI okinan, Pan ke'pa kwukasot, nkintomuk, ipi nkiwishte'pmuk e'wi pie'tonan otI oshkInwe', winke'ko kwishukunonuk.
19 IcI o kcI kapte'n okiskInke'nan, ipi cIciukwan kishie'kimoc, icI e'kinatawat We'kwnicI otI wawitmoiIn?
20 OtI cI kikIto, kisI Cwiuk, kikItwuk, e'winatakwiIn e'wipie'nIt Pan, wapuk, shi watshu kikitok, ke'cwa e'wi natawawat wusimI kwie'k ke'ko.
21 NIshkI ke'ko pamtawakIn, wusimI nie' waptuk tshik ki nInwuk e'kwapmacuk kIkakIcuk, pnatsowunuk nkishiamIn, kishpIn, pwansukIt conkuwisnIsimIn coke' nkumnukwe'simIn, ipi nkom otupwitonawa, e'wi wawitmotwa.
22 IcI o kcI Kapte'n okipkItnan, niw shkInwe'n e'wimacinIt; ipi okiikwaman ke'ko wIiI nInI witmowakIn, otI kapie'witmoiIn.
23 IcI e'kintomat nish kapte'nIn otIcI okinan oshInwiuk nishwak shumaknIshuk, e'wishiawat Sisine'uk, ipi nouksomtInI pe'momkocIk, ipi nishwak, shumakinIn me'mackonkuk, nsotpukIn kish iaptu tpukuk.
24 Ipi minuk ne'ktoshkshayIn, Pan, e'winumomkot, ipi mnopie'nuk e'ciiIt Piniks, NakansIncIn.
25 IcI e'kiwnIpie'uk msInukIn, otI cI kanIpie'uk;
26 Knatius Naysie's, okImonan, o ke'c, mIno NakansIt Piniks; otIne'nman mInowankoswan;
27 OtI nInI okiwtapnukon ni CwiIn, ipi otakinsukon, shumakInIshuk cI nkipie'wice'wak, icI nkike'skona mIn, kanotake'ian win Nome'n nIniwut.
28 OsamcI e'wike'ntuman, i kaocI mcItshumawat, nkisha‘onashi e'tI kikitowat.
29 NIshcI nkimkan okimiashtshamawan, shiw tpakwnuke'onawak, cocowi ke'ko otInasiwan, taocI pite'ntakwtunuk onupwun, tanake' waocI kpakot.
30 Pic cI kawitmakoian ki Cwiuk, kashu kawapmawat ni nInwun, nkinokashwe' kie'nup, e'ciin, ipi nkiwitmoIsk ni kamiasht shumkocIn ipi e'wikItwat we'kwe'ntuk i we'cmiane'n mawage'n e'nasmupie'n. We'we'nI ktInkwunmIn.
31 IcI ki shumakInIshuk kishowe'psik kashumtwa e'kimacinawan PanIn, ipi oki pie'nawan, kapkonianuk shi E'ntipe'tnIsuk,
32 IcI kawapnInuk okinkInawan ni ne'nomkoncIn e'wiwice'wanIt icI, e'kikiwe'wat shi wakakInuk.
33 Winwa kapiawat shi Sisinie'uk ipi kami nawat msInukIn, ni NakansIncIn, okipie'nawan ke'iapI ni PanIn, e'nasmupnIt.
34 Pic cI o NakansIt, kawaptuk i msInukIn okinatawan, e'tnukie'nIt, pic kake'nmat, e' Sinishie' nInwunIt;
35 KupsIton okinan, pic piawat ke'winwa ki me'iashtshumkoinuk, icI kishowe' e'wikuwapcIkasnIt shi E'nut otpakwnuke'okumkomuk.