menu.png
Lost Password ?

Chapter View

 (Index)


•••► •••►
Verse Text
1 IcI Pitu ipi Can, kiwice'twuk shpumuk kcI-nume'okumkok shaktso tpukIn e'pite'ntakwuk, pic wanumak.
2 IwcI ukot nInI e'konikIt co kinupmose'si kipmaocIkaso; okisawan e'tso kishkuk e'cI shkwate'mkate'nuk kcI-nume'okumuk e'shnukate'k Ke'cwunuk; e'wintotmowawat mikwe'wunIn nipatike'nIt shi kcI-nume'okumkok.
3 E'wapmatcI Pitu, ipi CanIn e'nmupitike'nut kcI-nume'okumkok okintotmowan mikwe'wun.
4 Pitu cI okikanapman, ipi Can kItwak, WapmIshnak;
5 IwcI okinaksowapman e'pkose'nmat ke'koe'wiminkot.
6 Pitu cI kIto; Lonia ipi osaw shonia, cointe'isin; nIshcI e'toian kuminIn, Otnoswunuk, Cisus Knayst, Ne'se'nIt nInI, psukwin, ipi pmose'n.
7 IwcI e'kiskInce'nat ote'pniciwnuk ipi okipsukwitnan iwcI papuk niwsIte'n ipi okate'n kiwishksimkItnI.
8 IwcI e'kipsukwit kinipwI, ipi kipmose', ipi e'nmowice'wat shi kcI-nume'okumkok, e'nmupmose't, ipi e'nmukwakwaskwse'ot, ipi e'uwinwanat Kshe'mIne'ton.
9 Ipi caye'k ki nIshInape'k oki wapmawan e'pmose'nIt, ipi e'uwinwananIt Kshe'mIne'ton.
10 Okikike'nmawancI e'ki cipitupnIt shi ke'c wuntInuk shkwate'muk kcI-nume'okumkok icI kimoshkne'shkakwnawa kimamkate'ntumwun ipi okimamkate'nmawan kashu shuwe'ntakwsInIt.
11 IwcI o pwanupmose't nInI kane'se'e't okimackonan PituIn ipi CanIn, caye'k ki cIshInape'k ki pItok e'ciInIt shkwate'muk e'shnukate'k Sanuman, otIshkwate'mwun kcImamkate'ntumwan.
12 IwcI pic Pitu kawaptuk, okiknonan ni nIshInape'n, Kinwa isne'iuk nInwuk, we'kw nicI we'cmamkate'ntume'k otI ipi we'kwni, we'ckanapmiak, ke'cwa ninan te'pinak nwishkIsiwnInan tanke', nmInoshuwe'psiw nInan kaocIkshkukIt otI nInI e'wipmose't.
13 Okshe'mIne'tomIn. E'pe'ne'e'm, ipi Aysik, ipi Ce'kap, ipi okshe'mIne'tomwan kosnanuk oki kcI pite'nman okwIsIm CisusIn kinwa kapkIte'n me'k, ipi kaian we'nme'k e'nasmupIt Payne't, pic kawishte'pwe't e'wipkItnat.
14 NIshcI kianwe'nmawa panakwsIt, Nkot ipi me'noshuwe'psIt, iwcI kintuwe'nmawa e'wipkIte'ntmakoie'k.
15 Okanshuwe't kintonawa okuma pmatsowun Kshe'mInato kapsukwItnuk shi npoonuk ninan iwe'cwitmake'iak
16 Ipi otInoswunuk, ote'pwe'ie'ntumwIn shiw otInoswunuk, kaocI oshe'It otI nInI e'wishkIsIt kowapmawa ipi kuke'ntanaw we'we'nI ote'pwe'ie'ntumwun shiw tInosunuk we'cminIt otI kwiuk we'cne'se'e't e'nasmupie'k kinwa caye'k.
17 Ipi nkom nikane'ituk, Nin kuke'ntan, ke'ko e'pwakuke'ntume'k iw, kaocItotme'k katotmowat ke'ki ktokmamwak.
18 NIshcI notI cIie'k Kshe'mIne'to nikan kashu knomowat ni caye'k NakanacmoncIn, ni KnaystIn e'wikwutuke'ntumnIt, iwsI kanomkItnuk.
19 Kisate'ntumok, ipi kwe'knoik tanakmIcshuwe'psiwnawan ktakasipie'makom, pic piamkuk e'wshkinakwutot e'nasmupIt Kshe'mIne'to.
20 Cisus KnaystIn, okupie'nokanan ke'isha kashupie'wawitmakoie'k.
21 Kishuk win, ke'otapnukot nash kiwcItsunuk cake'ko, win Kshe'mIne'to, kashI kikitot shiw toninuk caye'k panakwsIncIn Nakan acimoncIn nash e'kowe'pkiwuk
22 Mosis we'we'nI okinan nosnanIn Nakan acimot Kshe'mIne'to Se'pe'nmukwie'k, kupsukwit namakwa kikane'iwak ke'cwa nin, winsu kupsItwawa cake'ko, we'kwe'ntuk ke'koie'k.
23 KnomkItcI we'kwe'ntuk cipam ke'pwapsItwakwe'n ni nakanacimocIn win kupinatsI me'kwe' nIshnape'kI.
24 Ipi caye'k we'piacimocuk Se'mwInIn ipi ki ke'naktone'wacuk e'tshowat kakItwat winwake' okinikan iactanawa notI e'kishkiwuk.
25 KinwasI ktonicansumkowak Nakan acimocuk, ipi wawitmatwun, Kshe'mIne'to kawawitmowat kosnanIn okinan E'pIne'e'mIn, ipi knicansuk caye'k noe'twun shotI kik kIshwe'ntakwsik.
26 Kshe'mIne'to kapsukwitnat okwIsIn CisusIn, okinokanan kinwa ne'tum e'wishwe'nmukwie'k, e'wiwe'pnumakwie'k kmiashuwe'psiwnawan.