menu.png
Lost Password ?

Bible by word indexFound entries


Variable sorting: click on the column titles to sort it ascending or descending.


•••► •••►
Word Hits
ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่าง 1
ฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะ 1
ฉลองพระองค์ชั้นในนั้นไม่มีตะเข็บ 1
ฉลองพระองค์เหล่านี้กระทำให้พระองค์ท่านยินดี 1
ฉะนั้น 17
ฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทั้งปวงเพราะการละเม 1
ฉะนั้นการหนีจะประลาตไปจากผู้มีฝีเท้ารวดเร็ว 1
ฉะนั้นขอท่านกลับไปเสีย 1
ฉะนั้นขอมองดูความทุกข์ใจของข้าพระองค์ 1
ฉะนั้นขอสดับพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 2
ฉะนั้นขอใคร่ครวญว่าท่านทั้งหลายจะทำประการใด 1
ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่ 1
ฉะนั้นข้าพระองค์จะไม่พลาด 1
ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเอง 1
ฉะนั้นข้าพเจ้าก็เต็มใจพร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐ 1

Page:   1 2 3 4 5 6