menu.png
Lost Password ?

Manual Compare•••► •••►
Verse Basque (Navarro-Labourdin): NT English: King James Version
1 Ceric da bada Iuduaren abantailla, edo ceric da circoncisionearen probetchua? What advantage then hath the Jew? or what profit is there of circumcision?
2 Handia manera orotara: eta gucién gainetic ceren Iaincoaren declarationeac cargutan eman baitzaizte. Much every way: chiefly, because that unto them were committed the oracles of God.
3 Ecen cer da baldin batzuc sinhetsi ezpadute? ala hayén incredulitateac Iaincoaren fedea ezdeusturen du? For what if some did not believe? shall their unbelief make the faith of God without effect?
4 Guertha eztadila: aitzitic biz Iaincoa eguiati,eta guiçon gucia gueçurti, scribatua den beçala, Eure hitzetan iusto eriden adinçát, eta hiçaz iugemendu eguiten denean garaita duançát. God forbid: yea, let God be true, but every man a liar; as it is written, That thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged.
5 Eta baldin gure iniustitiác Iaincoaren iustitiá lauda eraciten badu, cer erranen dugu? ala iniusto da Iaincoa punitzen duenean? (guiçon beçala minço naiz) But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? (I speak as a man)
6 Guertha eztadila: bercela, nola iugeaturen du Iaincoac mundua? God forbid: for then how shall God judge the world?
7 Ecen baldin Iaincoaren eguiá abundosago bada ene gueçurraz haren gloriatan, cergatic ni goitiric bekatore beçala condemnatzen naiz? For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?
8 Eta (guçaz gaizqui minço diraden beçala, eta batzuc guc erraiten dugula dioiten beçala) ceren eztugu gaizqui eguiten, vnguia ethor dadinçát? ceinén damnationea iusto baita. And not rather, (as we be slanderously reported, and as some affirm that we say,) Let us do evil, that good may come? whose damnation is just.
9 Cer bada? excellentago gara? Eceinere maneraz: ecen aitzinetic raçoinac emanic eracutsi dugu, ecen guiciac hambat Iuduac nola Grecoac, bekatuaren azpian diradela. What then? are we better than they? No, in no wise: for we have before proved both Jews and Gentiles, that they are all under sin;
10 Scribatua den beçala, Ezta iustoric, ezeta bakoitzic. As it is written, There is none righteous, no, not one:
11 Ezta aditzen duenic ezta Iaincoa bilhatzen duenic. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God.
12 Guciac aldaratu içan dirade, eta guciac elkarrequin inutil eguin içan dirade: ezta ontassunic eguiten duenic, ez batetarano. They are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one.
13 Sepulchre irequibat da hayén eztarria: bere mihiéz enganiotara vsatu vkan duté: sugue aspic-aren poçoina da hayén ezpainetan. Their throat is an open sepulchre; with their tongues they have used deceit; the poison of asps is under their lips:
14 Hayén ahoa maledictionez eta karminduraz bethea da. Whose mouth is full of cursing and bitterness:
15 Arin dirade hayén oinac odol issurtera. Their feet are swift to shed blood:
16 Destructione eta miseria hayén bidetan. Destruction and misery are in their ways:
17 Eta bide baquezcoa eztute eçagutu vkan. And the way of peace have they not known:
18 Ezta Iaincoaren beldurra hayen beguién aitzinean. There is no fear of God before their eyes.
19 Eta badaquigu ecen cerere Legueac erraiten baitu, Leguean diradeney erraiten drauela: aho gucia boça dadinçát, eta mundu gucia hoguendun dençát Iaincoaren aitzinean. Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law: that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God.
20 Hunegatic Leguearen obréz ezta iustificaturen haraguiric batre haren aitzinean: ecen Legueaz da bekatuaren eçagutzea. Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin.
21 Baina orain Leguea gabe Iaincoaren iustitiá manifestatu içan da, Leguearen eta Prophetén testimoniagea duela. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets;
22 Bada Iaincoaren iustitiá, Iesus Christen fedez sinhesten duten gucietara eta gucién gainera: ecen ezta differentiaric batre: ikussiric ecen guciéc bekatu eguin dutela, eta Iaincoaren gloriaren falta diradela. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference:
23 Eta iustificatzen dirade dohainic haren gratiaz, Iesus Christ Iaunean eguin içan den redemptioneaz: For all have sinned, and come short of the glory of God;
24 Cein ordenatu baitu Iaincoac fedeazco appacegagarri haren odolean, bere iustitiaren declaratzeco, aitzineco bekatuén barkamenduagatic, Iaincoaren patientiáz: Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus:
25 Diot bere iustitiaren declaratzeco dembora hunetan: bera iusto dencát, eta Iesusen fedeco denaren iustificaçale. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God;
26 Non da beraz vantationea? iraitzi içan da. Cein leguez? obrenaz? Ez: baina fedearen legueaz. To declare, I say, at this time his righteousness: that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus.
27 Concluditzen dugu beraz, fedez iustificatzen dela guiçona Leguearen obrác gabe. Where is boasting then? It is excluded. By what law? of works? Nay: but by the law of faith.
28 Ala Iuduén ber da Iaincoa? ala ez Gentilen-ere? guerthuqui Gentilen-ere. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law.
29 Ecen bat da Iaincoa, ceinec iustificaturen baitu circoncisionea fedetic, eta preputioa fedeaz. Is he the God of the Jews only? is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also:
30 Leguea bada ez deus bilhatzen dugu fedeaz? Guertha eztadila: aitzitic Leguea confirmatzen dugu. Seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith.
31 Do we then make void the law through faith? God forbid: yea, we establish the law.