menu.png
Lost Password ?

Manual Compare•••► •••►
Verse Czech CEP † English: King James Version
1 Když byly dostavěny hradby, vsadil jsem vrata. Byli také ustanoveni vrátní, zpěváci a levité. Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,
2 Pak jsem dal ohledně Jeruzaléma příkaz svému bratru Chananímu a správci hradu Chananjášovi, který byl mužem věrnějším a bohabojnějším než mnozí jiní. That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
3 Řekl jsem jim: "Jeruzalémské brány nesmějí být otvírány dříve, než slunce začne hřát; a když strážci uzavřou vrata, vy zajistěte závory. Stráže budou stavěny z obyvatelů Jeruzaléma, každý bude mít své stanoviště naproti svému domu." And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one
4 Město bylo rozlehlé a veliké, ale lidu v něm bylo málo a domy nebyly dostavěny. Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.
5 Tu mi můj Bůh vložil do srdce, abych shromáždil šlechtice, představenstvo i lid, aby byli zapsáni do seznamu rodů. Našel jsem písemný záznam o rodu těch, kteří přišli dříve, a našel jsem v něm napsáno: And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,
6 Toto jsou příslušníci judského kraje, kteří přišli ze zajetí, přesídlenci, které přesídlil babylónský král Nebúkadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého města. These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;
7 Přišli se Zerubábelem, Jéšuou, Nechemjášem, Azarjášem, Raamjášem, Nachamaním, Mordokajem, Bilšánem, Misperetem, Bigvajem, Nechúmem a Baanou. Soupis mužů izraelského lidu: Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;
8 Synů Pareóšových dva tisíce sto sedmdesát dva; The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
9 synů Šefatjášových tři sta sedmdesát dva; The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
10 synů Arachových šest set padesát dva; The children of Arah, six hundred fifty and two.
11 synů Pachat-moábových, totiž synů Jéšuových a Jóabových, dva tisíce osm set osmnáct; The children of Pahath-moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
12 synů Élamových dvanáct set padesát čtyři; The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
13 synů Zatúových osm set čtyřicet pět; The children of Zattu, eight hundred forty and five.
14 synů Zakajových sedm set šedesát; The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
15 synů Binújových šest set čtyřicet osm; The children of Binnui, six hundred forty and eight.
16 synů Bebajových šest set dvacet osm; The children of Bebai, six hundred twenty and eight.
17 synů Azgadových dva tisíce tři sta dvacet dva; The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.
18 synů Adoníkamových šest set šedesát sedm; The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.
19 synů Bigvajových dva tisíce šedesát sedm; The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.
20 synů Adínových šest set padesát pět; The children of Adin, six hundred fifty and five.
21 synů Aterových, totiž Chizkijášových, devadesát osm; The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
22 synů Chašumových tři sta dvacet osm; The children of Hashum, three hundred twenty and eight.
23 synů Besajových tři sta dvacet čtyři; The children of Bezai, three hundred twenty and four.
24 synů Charífových sto dvanáct; The children of Hariph, an hundred and twelve.
25 synů gibeónských devadesát pět; The children of Gibeon, ninety and five.
26 mužů betlémských a netófských sto osmdesát osm; The men of Bethlehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.
27 mužů anatótských sto dvacet osm; The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
28 mužů bétazmávetských čtyřicet dva; The men of Beth-azmaveth, forty and two.
29 mužů kirjatjearímských, kefírských a beerótských sedm set čtyřicet tři; The men of Kirjath-jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
30 mužů rámských a gebských šest set dvacet jeden; The men of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
31 mužů mikmáských sto dvacet dva; The men of Michmas, an hundred and twenty and two.
32 mužů bételských a ajských sto dvacet tři; The men of Bethel and Ai, an hundred twenty and three.
33 mužů z druhého Neba padesát dva; The men of the other Nebo, fifty and two.
34 synů druhého Élama dvanáct sed padesát čtyři; The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
35 synů Charimových tři sta dvacet; The children of Harim, three hundred and twenty.
36 synů jerišských tři sta čtyřicet pět; The children of Jericho, three hundred forty and five.
37 synů lódských, chadídských a ónoských sedm set dvacet jeden; The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
38 synů Seáových tři tisíce devět set třicet. The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.
39 Kněží: synů Jedajášových z domu Jéšuova devět set sedmdesát tři; The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
40 synů Imerových tisíc padesát dva; The children of Immer, a thousand fifty and two.
41 synů Pašchúrových dvanáct set čtyřicet sedm; The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
42 synů Charimových tisíc sedmnáct. The children of Harim, a thousand and seventeen.
43 Levité: synů Jéšuových, totiž Kadmíelových, totiž synů Hódevových, sedmdesát čtyři. The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.
44 Zpěváci: synů Asafových sto čtyřicet osm. The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.
45 Vrátní: synů Šalúmových, synů Aterových, synů Talmónových, synů Akúbových, synů Chatítových a synů Šobajových sto třicet osm. The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.
46 Chrámoví nevolníci: synové Síchovi, synové Chasúfovi, synové Tabaótovi, The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,
47 synové Kérosovi, synové Síaovi, synové Padónovi, The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,
48 synové Lebánovi, synové Chagábovi, synové Šalmajovi, The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,
49 synové Chananovi, synové Gidélovi, synové Gacharovi, The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,
50 synové Reajášovi, synové Resínovi, synové Nekódovi, The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,
51 synové Gazamovi, synové Uzovi, synové Paséachovi, The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,
52 synové Besajovi, synové Meúnejců, synové Nefíšesejců, The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,
53 synové Bakbúkovi, synové Chakúfovi, synové Charchúrovi, The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
54 synové Baslítovi, synové Mechídovi, synové Charšovi, The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,
55 synové Barkósovi, synové Síserovi, synové Tamachovi, The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,
56 synové Nesíachovi a synové Chatífovi. The children of Neziah, the children of Hatipha.
57 Synové služebníků Šalomounových: synové Sótajovi, synové Sóferetovi, synové Perídovi, The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,
58 synové Jaalovi, synové Darkónovi, synové Gidélovi, The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,
59 synové Šefatjášovi, synové Chatílovi, synové Pokereta Sebajimského a synové Amónovi. The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.
60 Všech chrámových nevolníků a synů Šalomounových služebníků tři sta devadesát dva. All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.
61 Tito vyšli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerúb-adónu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jejich otcovský rod a původ je z Izraele: And these were they which went up also from Telmelah, Telharesha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.
62 synů Delajášových, synů Tóbijášových a synů Nekódových šest set čtyřicet dva. The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
63 A z kněží synové Chobajášovi, synové Kósovi a synové Barzilaje, který si vzal za ženu jednu z dcer Barzilaje Gileádského a je nazýván jejich jménem. And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.
64 Ti hledali svůj rodokmen v seznamu rodů, ale marně; proto byli vyloučeni z kněžství jako nezpůsobilí. These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
65 Místodržící jim zapověděl jíst ze svatých přídělů kněžských, pokud nebude ustanoven kněz pro posvátné losy urím a tumím. And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.
66 Celé shromáždění dohromady čítalo čtyřicet dva tisíce tři sta šedesát duší, The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
67 mimo jejich otroky a otrokyně, jichž bylo sedm tisíc tři sta třicet sedm. Měli také dvě stě čtyřicet pět zpěváků a zpěvaček. Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.
68 Velbloudů bylo čtyři sta třicet pět, oslů šest tisíc sedm set dvacet. Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:
69 Z představitelů rodů někteří přispěli na dílo. Místodržící dal na chrámový poklad tisíc zlatých darejků, padesát kropenek, pět set třicet kněžských suknic. Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.
70 Představitelé rodů dali na chrámový poklad pro potřeby díla dvacet tisíc zlatých darejků a dva tisíce dvě stě hřiven stříbra. And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.
71 A toho, co dal ostatní lid, bylo dvacet tisíc zlatých darejků, dva tisíce hřiven stříbra a šedesát sedm kněžských suknic. And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.
72 I usadili se kněží, levité, vrátní, zpěváci i někteří z lidu a chrámoví nevolníci i všechen Izrael ve svých městech. Když nastal sedmý měsíc, byli již Izraelci ve svých městech. And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.
73 So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.